Hva er Pasientskadenemnda?

Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning. Klagene gjelder avslag på pasientskadeerstatning eller størrelsen på erstatningen.

Nemnda er et domstollignende organ. Nemndmedlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Ett av medlemmene er brukerrepresentant. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som oppnevner nemndmedlemmene.

Avhengig av sakenes kompleksitet, behandler nemnda klagesakene i nemndmøter med tre eller fem medlemmer. I nemndmøter med tre medlemmer er nemnda satt sammen av jurist, lege og brukerrepresentant. I nemndmøter med fem medlemmer er det to jurister, to leger og en brukerrepresentant.

Vi i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat for nemnda.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring