Hva gjør et nemndsekretariat?

Vi i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mottar, utreder og forbereder sakene for behandling i Pasientskadenemnda. Saksbehandlerne gjør en juridisk vurdering av klagesakene. Det betyr at de overprøver vedtaket til Norsk pasientskadeerstatning, for å se om det er juridisk riktig.

Saken skal i utgangspunktet være tilstrekkelig utredet av Norsk pasientskadeerstatning, men vi henter inn oppdaterte opplysninger og sakkyndige erklæringer ved behov. I enkelte saker stiller vi oppfølgingsspørsmål til sakkyndig som Norsk pasientskadeerstatning har brukt.

Etter at saken er utredet, skriver saksbehandler en innstilling (forslag til vedtak), og saken er klar til nemndbehandling. Nemndmedlemmene mottar saksdokumentene i god tid før møtet og kjenner saken godt. Under nemndmøtet legger saksbehandler fram saken. Det er nemnda som fatter vedtaket, men sekretariatet har fått delegert myndighet til å fatte vedtak i enkelte pasientskadesaker.

Webinar om hvordan vi jobber med pasientskadesaker

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring