Vil du ta ut stevning?

Vedtak fra oss og nemndene vi er sekretariat for er i de aller fleste tilfeller endelige. Det betyr at de ikke kan påklages videre i forvaltningen. Du kan bringe vedtaket inn for domstolene for rettslig overprøving.

En person holder Norges lover under armen. Foto: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Du kan ta ut stevning selv eller få hjelp av en advokat. I stevningen må det stå hva du er uenig i.

Sjekk om det er søksmålsfrist i saken din!

Dersom du skal ta ut stevning, må du sjekke om det er en søksmålfrist. Du får informasjon om eventuell frist i vedtaket fra oss. Søksmålsfrister er lovbestemte, og kan ikke endres!

Frist for å ta ut stevning i klagesaker som har blitt behandlet av Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda er seks måneder etter at du mottok vedtaket.

Det er ingen søksmålsfrist i de andre sakstypene, men du kan ikke ta ut stevning i klagesaker som kan ankes til Trygderetten. Fristen for å anke til Trygderetten er seks uker etter mottatt vedtak.

Hvor kan jeg ta ut stevning?

Staten ved Apotekklagenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Pasientskadenemnda og Statens helsepersonellnemnd har alminnelig verneting i Hordaland tingrett. Det betyr at du kan sende stevningen dit hvis saken din har vært til behandling i en av nemndene.

Du kan også ta ut stevning ved tingretten der du bor eller der du har mottatt helsehjelpen du klager på.

Hvem er riktig saksøkt part?

Etter at du har tatt ut stevning, sender tingretten den til riktig saksøkt part:

  • Helse- og omsorgsdepartementet når staten ved Apotekklagenemnda blir saksøkt

  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt

  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten når staten ved Statens helsepersonellnemnd blir saksøkt

  • staten ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i sivile søksmål som gjelder gyldigheten av vedtakene våre i klagesaker uten nemndbehandling

  • Helse- og omsorgsdepartementet i andre sakstyper

Organisasjonsnummeret til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er 984 936 966. Organisasjonsnummeret til Helse- og omsorgsdepartementet er 983 887 406.

Hva skjer med saken min i rettssystemet?

Tingretten, eller advokaten din, gir deg informasjon om hvordan søksmålet behandles i rettssystemet. 

Advokatene i rettssaksavdelingen fører rettssakene når staten ved Pasientskadenemnda er saksøkt. Avdelingen er organisert som et internt advokatkontor og er faglig uavhengig, men administrativt underlagt direktøren.

Regjeringsadvokaten fører rettssakene i alle andre sakstyper. Helse- og omsorgsdepartementet har delegert rollen som partsrepresentant i disse sakene til oss. Det betyr at vi har det faglige ansvaret for saken.

Ved søksmål er det du som saksøker som må bære kostnaden.

Webinar: Rettssakene på pasientskadeområdet

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring