Strategi for 2020–2024

Tre personer sitter sammen og ser på en PC. Foto: Cecilie Bannow.

Vi skal vere ein rollemodell innan offentleg forvaltning

Ambisjonen vår er å bli ein rollemodell innan offentleg forvaltning. For å nå målet, skal vi jobbe med tre strategiske retningar.

Effektivisering

Vi skal redusere sakshandsamingstida vår vesentleg ved å

  • effektivisere, standardisere og forenkle
  • prioritere det beste for brukarane

Brukarorientering

Vi skal ta vare på rettstryggleiken til brukarane ved å

  • forbetre brukarreisa
  • oppretthalde den gode kvaliteten vår

Organisasjonsutvikling

Vi skal vere ein attraktiv og kompetanseleiiande arbeidsplass ved å

  • styrke gjennomføringsevna i organisasjonen
  • leggje til rette for fagleg utvikling hos medarbeidarane
  • vere eit anerkjent juridisk fagmiljø


Strategiplakat

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring