Spesialistutdanning for legar og tannlegar

Klager på vedtak som gjeld spesialistutdanning, må sendast til Helsedirektoratet.

To leger snakker sammen. Foto: Mostphotos.

Helsedirektoratet har eit overordna fagleg ansvar for spesialistutdanninga for legar og tannlegar. Dei fastset læringsmål for spesialitetane og godkjenner eller registrerer utdanningsverksemdene. 

Klagesakene gjeld for eksempel

  • pålegg eller tilskot til kommunar
  • registrering eller godkjenning av utdanningsinstitusjon
  • tidsavgrensa fritak frå krav

Skal du klage på eit vedtak?

Dersom du skal klage på eit vedtak, må du sende klagen til Helsedirektoratet innan 3 veker etter at du mottok vedtaket. Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal gjerast om eller oppretthaldast. Dersom vedtaket blir oppretthalde, sender dei klagesaka til oss for ei ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Korleis behandlar me klagesaka?

Saksbehandlinga av klager som gjeld spesialistutdanning for legar og tannlegar

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring