Høyesterettsdommer

Oversikt over dommer fra Høyesterett.

2023

HR-2023-2069-A

Krav om erstatning til et prematurfødt barn etter unntaksbestemmelsen

Saken gjaldt krav om erstatning etter at behandling førte til omfattende vevsdød på hånden til et prematurfødt barn.

Pasientskadeloven § 2 tredje avsnitt

Frifinnelse, dissens 4–1


HR-2023-1108-A

Erstatning for psykisk skade etter selvmord

Saken gjaldt krav om erstatning etter pasientskadeloven for psykisk skade, som følge av at datteren begikk selvmord etter behandlingssvikt i helsevesenet.

Pasientskadeloven § 2 første avsnitt bokstav a

Frifinnelse, dissens 4–1


HR-2023-268-A

Erstatning til etterlatte etter feilbehandling

Saken gjaldt om det kan gjøres fradrag for utbetalte livsforsikringer i forsørgertapserstatning dersom utbetalingene er på 15 G eller mindre for voksne og 5 G eller mindre for barn.

Skadeserstatningsloven § 3-1

Domfellelse

2022

HR-2022-2356-A

Pasientskadeerstatning ved nerveskade etter en operasjon

Saken gjaldt krav om erstatning etter unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven fordi en pasient hadde fått en nerveskade og kroniske smerter etter en operasjon.

Pasientskadeloven § 2, tredje avsnitt

Frifinnelse


HR-2022-1132-A

Erstatningsutmåling etter fødselsskade

Saken gjaldt utmåling av erstatning for medisinske og sosialmedisinske utgifter i en pasientskadesak der skadelidte bor i USA.

Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom. Saken skal behandles av lagmannsretten på nytt for å fastsette erstatningsbeløpet.

Domfellelse

2020

HR-2020-1332-A

Erstatningsvernet ved informasjonssvikt i forbindelse med helsehjelp

Saken gjaldt spørsmål om erstatningsansvar grunnet manglende informasjon om behandling med blodfortynnende medikament i forbindelse med hjerteflimmer.

Frifinnelse, dissens 3–2

2018

HR-2018-2080-A

Erstatningsansvar for forelders psykiske skade etter barns død

Saken gjaldt retten til erstatning for økonomisk tap på grunn av psykisk skade som mor ble påført da hennes sønn døde etter behandlingssvikt under sykehusopphold.

Høyesterett justerer vilkårene for erstatning i de tilfeller noen mister barnet sitt som følge av en erstatningsbetingende handling.

Domfellelse


HR-2018-1056-A

Erstatning for pasientskade

Krav om erstatning etter nerveskade (leiringsskade) i forbindelse med en hofteoperasjon. Spørsmål om forståelsen av bevisregelen i pasientskadeloven.

Pasientskadeloven § 3

Frifinnelse


HR-2018-442-A

Tapt heimearbeidsevne for barn

Saka gjaldt pasientskade etter vaksinasjon som førte til narkoleps. Spørsmålet var om ein gut som var 8 år på vaksinasjonstidspunktet kunne krevja skadebot for tapt heimearbeidsevne ut over den standardiserte skadebota.

Skadeserstatningsloven § 3-2a

Frifinning

2017

HR-2017-2270-A

Pasientskadeerstatning hvor behandling ikke var livsnødvendig

Spørsmål om unntaksbestemmelsen på relativ indikasjon.

Høyesterett viste til at unntaksbestemmelsen bare skal brukes når det er et markert avvik fra risikoen som pasienter må akseptere når de gjennomgår medisinske inngrep.

Pasientskadeloven § 2, tredje avsnitt

Frifinnelse

HR-2017-687-A

Pasientskadeerstatning og informasjon om risiko for fremtidig sykdom

Saken gjaldt krav om erstatning ved mangel på informasjon om fremtidige risikofaktorer.

Høyesterett kom til at det ikke var svikt ved helsehjelpen, og at vedkommende derfor ikke har krav på pasientskadeerstatning.

Pasientskadeloven § 2

Frifinnelse

2015

HR-2015-02265-A

Erstatning etter utvikling av MS-sykdom i forbindelse med MMR-vaksine

Saken gjaldt utvikling av symptomer på MS etter MMR-vaksine.

Smittevernloven § 8-2, første avsnitt

Domfellelse

2013

HR-2013-02640-A​ (Rt-2013-1689)

Krav om erstatning for psykisk skade fra en mor som fødte et barn med Downs syndrom

Saken gjaldt krav om erstatning for psykisk skade fra en mor som i 2008 fødte et barn med Downs syndrom.

Pasientskadeloven § 2

Frifinnelse, dissens 3–2

2011

HR-2011-01805-A (Rt-2011-1238)

Utmåling av erstatning for tap av forsørger – om sparing til fremtidig forbruk kan anses som forsørgelse

Saken gjaldt utmåling av erstatning for tap av forsørger og spørsmål om pensjonssparing kunne regnes som forsørgelse.

Skadeserstatningsloven § 3-4

Frifinnelse

HR-2011-00813-A (Rt-2011-549)

Krav om erstatning etter regler av 1. januar 1988 for midlertidig ordning med pasientskadeerstatning for somatiske sykehus/opliklinikker

Spørsmålet var om en pasient kunne kreve erstatning for invalidiserende smerte- og diaréplager etter fjerning av en svulst som legene feilaktig trodde var kreft.

Midlertidige regler § 3a (nå unntaksbestemmelsen i § 2, tredje avsnitt)

Frifinnelse, dissens 4–1

2010

HR-2010-1704-A (Rt-2010-1153)

Krav om erstatning for inntektstap til skadelidtes mor

Saken gjaldt krav om erstatning for inntektstap til skadelidtes mor etter en fødselsskade som var dekket av pasientskadeerstatningsordningen.

Skadeserstatningsloven § 3-1

Frifinnelse, dissens 3–2 (begrunnelsen, ikke resultatet)

2009

HR2009-00736-A (Rt-2009-425)

Spørsmål om lidd inntektstap fram til oppgjerstidspunktet kan krevjast dekt og utmåling av skadebot for utgifter til pleie og omsorg

Saka gjaldt erstatning for inntektstap fram til oppgjerstidspunktet og standardisert erstatning for barn.

Skadeserstatningslova § 3-1, § 3-2a

Frifinning

2008

HR-2008-01795-A (Rt-2008-1336)

Krav om erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Spørsmålet om erstatning for tap i framtidig inntekt og meinerstatning skulle målast ut etter regelen om standardisert erstatning for barn, eller om dei alminnelege reglane i lova skulle brukast. «Skadetida» skal forstås som skadetidspunktet, ikkje oppdagingstidspunktet.

Skadeserstatningslova § 3-1, § 3-2, § 3-2a

Frifinning

HR-2008-00272-A (Rt-2008-218)

Krav om pasientskadeerstatning

Saken gjaldt krav om erstatning etter den midlertidige ordningen med pasientskadeerstatning, særlig unntakene i reglene § 3 a og § 3 d. Svært store skader etter cellegift- og strålebehandling ble regnet som utslag av akseptabel risiko.

Midlertidige regler § 3a (nå unntaksbestemmelsen i § 2, tredje avsnitt)

Frifinnelse

2006

HR-2006-01750-A (Rt-2006-1217)

Krav om erstatning for skader pådratt under hjertebehandling

Etter hjerteundersøkelser og hjerteoperasjon fikk pasienten varig skade, men skadeomfanget alene ga ikke grunnlag for erstatning og skaderisikoen lå ikke utenfor det som måtte aksepteres.

Midlertidige regler § 3a (nå unntaksbestemmelsen i § 2, tredje avsnitt)

Frifinnelse

HR-2006-01162-A (Rt-2006-871)

Utmåling av standardisert erstatning til barn

Saken gjaldt utmåling av barneerstatning til et barn som fikk varig hjerneskade ved behandling. Høyesterett kom til at erstatningen skal utmåles etter separasjonsprinsippet.

Skadeserstatningsloven § 3-2a

Domfellelse

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring