Vi skal gjøre en ny vurdering av klagesaker fra Helfo som er avvist fordi de ble sendt inn etter søknadsfristen

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at vi skal bruke ny regelverksforståelse av frist på søknader om refusjon av utgifter til helsehjelp i utlandet på tidligere behandlede klagesaker. Det betyr at saker som har blitt avvist fordi søknaden ble sendt inn for sent blir vurdert på nytt.

En person sitter og jobber på en pc. Oppå bildet av personen er det illustrasjon av dokumenter. Foto: Mostphotos.

Hvis du har hatt utgifter til helsetjenester i utlandet, kan Helfo i enkelte tilfeller dekke utgiftene dine. Du må sende søknad om refusjon til Helfo innen seks måneder.

Frem til oktober 2023 ble regelverket tolket slik at fristen på seks måneder ble beregnet fra den dagen du fikk behandlingen (behandlingsdato). Etter en gjennomgang av regelverksforståelsen konkluderte Sivilombudet med at fristen skulle ha blitt beregnet fra den dagen du betalte for behandlingen (betalingsdato). Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet at den nye regelverksforståelsen også skal brukes på alle tidligere saker.

Vi går gjennom alle klagesaker og anker til Trygderetten som gjelder søknadsfrist

Helfo skal gå gjennom alle søknader om refusjon av utgifter til helsehjelp i utlandet som har blitt avvist fordi søknaden ble sendt mer enn seks måneder etter behandlingsdato.

Vi tok over som klageinstans for Helfo i 2017, og går nå gjennom alle berørte klagesaker vi har mottatt. Vi går også gjennom alle anker av våre vedtak til Trygderetten. Det kan ta litt tid før vi har gått gjennom og funnet alle sakene dette gjelder.

Klagesaker som har blitt avvist på grunn av fristen blir vurdert på nytt

Hvis du har fått klagesaken din avvist på grunn av den tidligere regelforståelsen av fristen, tar vi opp igjen saken og vurderer den etter ny lovforståelse. Dette gjelder også for klagesaker som har blitt anket til Trygderetten.

Dersom kravet er satt frem innenfor fristen, fatter vi nytt vedtak i saken din. I noen tilfeller vil saken deretter bli sendt tilbake til Helfo for ny behandling.

Hvordan beregnes fristene i dag?

Du finner mer informasjon om behandling i utlandet på helsenorge.no. Der finner du også informasjon om hvordan fristene beregnes i dag.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring