Vi har kortere saksbehandlingstid sammenlignet med tidligere år

Vi er glade for at det totale antallet klagesaker blir redusert for hver måned. Hittil i år vi behandlet nesten 500 flere saker enn vi har mottatt.

To personer står foran en tavle. Den ene personen holder papirer i hånden. Foto: Cecile Bannow.

Vi har kortere saksbehandlingstid

Det er færre saker som venter på behandling i alle sakstypene våre. I tillegg har den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden gått ned i alle sakstyper, sammenlignet med tidligere år.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid første halvår 2023 og 2022
Sakstype Saksbehandlingstid per 1.juli 2023 Saksbehandlingstid per 1. juli 2022
Pasientskadenemnda 14,3 måneder 18 måneder
Statens
helsepersonellnemnd
12,3 måneder 14,7 måneder
Apotekklagenemnda 7 måneder 8,3 måneder
Klagenemnda for
behandling i utlandet
3 måneder 2,7 måneder
Klagesaker fra Helfo* 12,1 måneder 13,3 måneder
Andre klagesaker 3,2 måneder 4,3 måneder

* Klagesaker fra Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

Det er en liten økning i mottatte saker

Vi har mottatt litt flere nye saker hittil i år, enn på samme tid i fjor. Økningen skyldes i hovedsak flere pasientskadesaker.

Antall saker fordelt på saksområde i første halvår 2023 og 2022
Sakstype Nye saker 2023 Behandlede saker 2023 Nye saker 2022 Behandlede saker 2022
Pasientskadenemnda 1156 1370 1097 1551
Statens
helsepersonellnemnd
124 136 115 112
Apotekklagenemnda 1 2 1 2
Klagenemnda for
behandling i utlandet
12 15 9 14
Klagesaker fra Helfo* 687 924 689 749
Andre klagesaker 33 32 53 56
Totalt 2013 2479 1964 2484

* Klagesaker fra Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

Størstedelen av sakene vi har behandlet er klager på vedtak fra Helfo og Norsk pasientskadeerstatning. Til sammen har vi behandlet 2294 pasientskadesaker og Helfo-saker. Disse sakstypene utgjør over 90 prosent av alle sakene vi behandler.

Vi er i rute til å behandle flere saker enn vi får inn, også i år.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring