Pasientskadeordningen fyller 35 år og Pasientskadenemnda 20 år

Norge er et av svært få land som utbetaler erstatning til pasienter som blir skadet etter svikt i helsetjenesten uavhengig av om noen kan lastes.

Bilde fra animasjon om klage på pasientskadeerstatning. Bildet viser fem nemndmedlemmer.

Den norske pasientskadeordningen sikrer økonomisk erstatning fra staten til personer som har fått en skade etter svikt ved helsehjelp i offentlig og/eller privat helsetjeneste, og som har hatt et økonomisk tap som følge av skaden. I år er det 35 år siden pasientskadeordningen ble innført, og 20 år siden klageinstansen Pasientskadenemnda ble opprettet.

Ordningen reguleres av pasientskadeloven og sørger for en nøytral juridisk vurdering av om skaden gir rett til erstatning. Det er gratis å søke om erstatning og å få behandlet en eventuell klage. Denne erstatningsordningen er unik for Norden.

Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som behandler søknadene og utbetaler erstatningene. Hvis erstatningssøkeren er uenig i vedtaket, kan hen klage innen tre uker. Klagen sendes til NPE, som vurderer saken på nytt. Dersom de ikke kommer til et annet resultat, sendes klagen videre til Pasientskadenemnda ved sekretariatet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Hvorfor ble pasientskadeordningen opprettet?

Hensikten med å innføre pasientskadeordningen i 1988, var å gi pasienter som var blitt skadet på offentlige sykehus bedre vern og raskere oppgjør. Før 1988 måtte pasienter som ønsket å fremme et erstatningskrav, gjøre dette direkte ovenfor behandlende lege eller behandlingssted. Pasienten måtte da ta saken til retten og bevise at legen/behandlingsstedet hadde opptrådt uaktsomt.

Erstatningssøkeren trenger ikke lenger å kontakte behandlingsstedet. Staten, gjennom pasientskadeordningen, ivaretar nå erstatningssøkerens interesser. Det er heller ikke lenger krav om at behandleren må ha vært uaktsom, for at en skal kunne få erstatning.

Økt rettsikkerhet etter innføringen av pasientskadeordningen

Mange leger og annet helsepersonell uttrykte skepsis rundt innføringen av pasientskadeordningen, som skulle legge listen lavere enn før for å tilkjenne erstatning. Pasientskadeordningen førte til en kraftig økning i erstatningssaker og utbetaling av pasientskadeerstatninger. Dette var helt i tråd med intensjonen med ordningen, som var å hjelpe pasienter som opplever svikt i helsevesenet.

Innføringen av ordningen hadde også flere andre positive sider:

  • helsevesenet ble mer åpent om feil og skader
  • bedre samlet oversikt over pasientskader
  • mer oppmerksomhet på pasientsikkerhet
  • likebehandling for pasientene
  • økt rettsikkerhet for pasientene

Jevn økning i antall erstatningssaker

I 1988 mottok NPE 231 søknader om erstatning. Dette tallet har økt jevnt, og i 2022 mottok de 6875 søknader. NPE utbetalte i 2022 over 1 milliard kroner i erstatning. Erstatningssummene varierer etter hvilket økonomisk tap pasientskaden har ført til. Tapet må i utgangspunktet ha vært på minst 10 000 kroner. 

Søknader til og utbetalte erstatninger fra Norsk pasientskadeerstatning

År

Søknader
til NPE
Utbetalt offentlig helsetjeneste Utbetalt privat helsetjeneste Utbetalt legemidler Totalbeløp

1988

231 62 348 62 348
1990 809 10 552 681 10 552 681
1995 1451 105 530 060 105 530 060
2000 2297 246 694 514 4 459 135 251 153 649
2005 3564 437 606 051 17 055 207 454 661 258
2010 4350 790 589 791 2 256 551 25 523 998 818 370 340
2015 5735 882 426 037 42 394 436 7 738 700 932 559 173
2020 5696 1 096 158 640 59 442 276 10 000 1 155 610 916
2022 6875 1 031 497 101 41 566 292 1 073 063 393

 

Klagesaker i Pasientskadenemnda 2003–2022
År Mottatte klager Behandlede klager
2003 674 639
2004 724 725
2005 927 761
2006 1120 777
2007 949 810
2008 1001 1029
2009 1062 1190
2010 1410 1234
2011 1661 1291
2012 1885 1625
2013 2110 1733
2014 2070 2330
2015 1782 1534
2016 1712 1075
2017 1712 1549
2018 1718 1467
2019 2059 1873
2020 2061 2095
2021 2069 2671
2022 2106 2723
Totalt 30 812 29 131

Brukerne er viktige for å kunne utvikle gode tjenester

Pasientskadeordningen er i stadig utvikling, og den påvirkes blant annet av den medisinske utviklingen. Oppmerksomheten på pasientsikkerhet har også økt vesentlig – både politisk, i media og i samfunnet generelt.

Norsk pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten samarbeider for å effektivisere saksbehandlingen og forkorte den samlede saksbehandlingstiden i pasientskadesakene. Samarbeidet har allerede ført til mange forslag og innspill, innen for eksempel aktiv brukermedvirkning, digitale plattformer og digitaliseringsmuligheter.

Begge virksomhetene har også tett samhandling med de medisinske og juridiske fagmiljøene, for å sikre den faglige kvaliteten. Sakkyndigerklæringer er viktige for at vi skal kunne treffe riktige vedtak, sikre god kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen.​

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring