Masteroppgave: Ikke grunnlag for å gi dispensasjon til yrkessjåfører med syn på ett øye

Førerkortforskriftens vedlegg 1 § 45 og praksisen til flere statsforvaltere er i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

Bilde av en mobiltelefon hvor førerkortappen er åpen. Oppå telefonen ligger et fysisk førerkort. Foto: Mostphotos.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er klageinstans for vedtak fra statsforvalterne som gjelder dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften. I 2023 fikk Maren Sørensen Thorsen masterstipendet vårt for å undersøke om dispensasjonsadgangen i forskriften er i tråd med Norges EØS-forpliktelser.

Masteroppgaven hennes, Dispensasjonsadgangen fra synskravene i førerkortdirektivet – er norsk rett og praksis i tråd med Norges EØS-forpliktelser?, viser at den norske førerkortforskriftens vedlegg 1 § 45 er i strid med EUs førerkortdirektiv om dispensasjon fra helsekravene til yrkessjåfører (gruppe 2) med syn på ett øye.

Førere i lettere klasser (gruppe 1) kan heller ikke få dispensasjon etter verken § 11 eller § 7 i førerkortforskriften dersom de har 1–2 synsfeltutfall innenfor sentrale 20 graders synsvinkel.

Førerkortdirektivet skiller mellom førerkort i gruppe 1 (kjøretøy under 3500 kilo) og gruppe 2 (de norske førerkortgruppene 2 og 3, inkludert taxi- og ambulansesjåfører). Yrkessjåførene som søker om dispensasjon, kommer inn under gruppe 2.

Forskjellig tolkning av regelverket i EU og Norge

Førerkortforskriftens vedlegg 1 gjelder helsekravene. § 45 i vedlegget var ment som en overgangsbestemmelse da EUs førerkortdirektiv ble en del av norsk rett i 2016, men høsten 2019 ble den gjort mer permanent.

Artikkel 13 i førerkortdirektivet er klar på at det ikke kan fastsettes overgangsbestemmelser som er i strid med direktivet fra 1991, hvor det er et tydelig krav om et minimumssyn på det dårligste øyet. Total blindhet på ett øye er ikke tillatt. Det finnes derfor ingen hjemmel som støtter dispensasjon fra helsekravene etter § 45. Dette betyr at regelverk og praksis er i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

– Forpliktelsene Norge har til EU-lovgivningen gir ikke mulighet til dispensasjon fra de fastsatte synskravene for førere i gruppe 2 eller for førere i gruppe 1 som har synsfeltutfall innenfor en radius på 20 grader, sier Maren.

Synsfelt er den delen av omgivelsene som øyet oppfatter når både øynene og hodet holdes i ro. Du kan lese mer om synsfeltutfall i førerkortveilederen til Helsedirektoratet.

Nesten halvparten av statsforvalterne tolker dispensasjonsmulighetene feil

Minimumskravene til førerens psykiske og fysiske helse er absolutte. Det vil si at medlemslandene i EU og EØS kan fastsette strengere regler, men ikke regler som er under minimumskravene.

Ifølge førerkortdirektivet kan det gis dispensasjon fra disse reglene i "eksepsjonelle tilfeller". Maren har undersøkt hva disse "eksepsjonelle tilfellene"».

Førerkortdirektivets veileder viser at dispensasjon bare kan gis til sjåfører i gruppe 1 som har en synsstyrke på mellom 0,5 og 0,3 (etter bruk av linser/briller) eller når det er synsfeltutfall utenfor de sentrale 20 gradene. I begge tilfeller forutsetter det at føreren har fått godkjenning av synseksperter og kjøreeksperter. Dette betyr at førere med 1–2 synsfeltutfall innenfor sentrale 20 grader ikke kan få dispensasjon.

Gjennom korrespondanse med landets ti statsforvaltere har Maren undersøkt hvordan slike saker praktiseres i Norge. Undersøkingen har avdekket at 4 av 10 statsforvaltere praktiserer § 7 i strid med EØS-retten.

– Muligheten til å gi denne typen dispensasjoner bør tolkes snevrere enn det som har blitt praktisert hos flere statsforvaltere i Norge, sier Maren.

Hun viser også til at forvaltningsorganer har et selvstendig ansvar for å tolke gjeldende rett i samsvar med EØS-retten etter avtalens artikkel 3.

EU-domstolen: Yrkessjåfører kan ikke få dispensasjon fra helsekravene

EU-domstolen har håndtert to saker med lignende problemstillinger:

Den første dommen, C-356/12 Glatzel, gjaldt om en tysk yrkessjåfør som var blind på det ene øyet kunne få dispensasjon fra helsekravene. Domstolen konkluderte med at det ikke kan gis dispensasjon for førere i gruppe 2. Domstolen uttalte at synskravene som gjelder for førere i gruppe 2 er absolutte og kan ikke fravikes.

Den andre saken ble nylig avgjort. C703/22 WU gjaldt en nederlandsk yrkessjåfør med nedsatt synsfelt, under kravet på 160 grader. EU-domstolen konkluderer med at også dette kravet i førerkortdirektivet 2006/126/EC er ufravikelig.

– Til tross for at EU-domstolen kun har behandlet to saker, etterlater dommene ingen tolkningstvil. Domstolen er klar på at det ikke kan gis dispensasjon fra synskravene i direktivet for førere i gruppe 2, sier Maren.

Førerkortdirektivet er under revidering, men det er ikke planlagt endringer i denne problemstillingen.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring