Høyring: Statens vegvesen føreslår å endre førarkortforskrifta

Nasjonalt klageorgan for helsetenesta har sendt inn eit høyringssvar med nokre kommentarar til forslaget.

Statens vegvesen har sendt på høyring eit forslag om å endre førarkortforskrifta.

Me er samde med Statens vegvesen i at det kan vere fornuftig at ein person med nedsett førleik, og som har klart oppkøyringa i ei klasse innanfor ei førarkortgruppe, ikkje automatisk får førarrett i dei lettare klassane innan den same førarkortgruppa.

Sjølv om me meiner det kan vere gode grunnar for å gi avgrensa dispensasjon til einskilde førarkortklassar for dei med nedsett førleik, er me usikre på i kva grad det er rom for å gjere dette berre for denne førarkortgruppa. Me tenker då spesielt på dei EØS-rettslege forpliktingane våre.

Me stiller spørsmål ved formuleringa av forslaget 

Me har stilt spørsmål ved utsegnene til Statens vegvesen omkring dispensasjonsregelverket under punkt 3.2.2 i høyringsnotatet.

Under punkt 3.2.2 i høyringsforslaget skriv Statens vegvesen at det er rom for å gi avgrensa dispensasjon for einskilde førarkortklassar. Me er usikre på om Statens vegvesen her tek sikte på dispensasjonssaker generelt etter førerkortforskrift § 7, eller berre saker om førleik. Me er òg usikre på om dei syner til dagens regelverk, eller regelverket slik dei vil vere om endringsforslaga vert vedtekne.

Les heile høyringssvaret her

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring