Høyring: NOU om klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

Nasjonalt klageorgan for helsetenesta har sendt inn eit høyringssvar med kommentarar til rapporten.

Noregs riksvåpen. Foto: Mostphotos.

Vi har gjeve svar på høyringa av NOU Raskt og riktig – en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten.

Eit offentleg utval har gjennomgått klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten og levert ein NOU-rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Dei har bedt om innspel på heile utredninga.

I høyringssvaret vårt peikar vi på at dei føreslåtte endringane i folketrygdlova kapittel 21 også er aktuelle for saksbehandlinga av klagesaker vi handsamar. I høyringssvaret har vi kommentert korleis dei ulike lovforslaga vil få konsekvensar for saker vi handsamar. 

Les hele høringssvaret her

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring