Høyesterett avviste anken til ELTE-studentene

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken til ELTE-studentene. Lagmannsrettens dom blir dermed stående.

Norges Høyesterett sett utenfra. Foto: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

163 psykologistudenter som har utdannet seg ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn saksøkte staten etter å ha fått avslag på lisens og/eller autorisasjon i Norge.

ELTE-studentene har ikke rett på godkjenning som psykolog i Norge

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon eller lisens. Det er Helsedirektoratet som behandler søknader om lisens og autorisasjon. Statens helsepersonellnemnd er klageinstans.

ELTE-studentene fikk avslag fra både Helsedirektoratet og Statens helsepersonellnemnd. Årsaken til avslaget er at yrkeskvalifikasjonen som "okleveles pszichológus" i Ungarn ikke er det samme yrket som en psykolog i Norge. Studentene har derfor ikke rett til å få godkjenning som psykolog etter EØS-avtalens yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Vilkårene for autorisasjon som psykolog finnes i helsepersonelloven § 48 a.

Vedtakene til Statens helsepersonellnemnd er gyldige

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fant at avslagsvedtakene til Statens helsepersonellnemnd var gyldige. Avslagene bygger ikke på feil faktum eller rettsanvendelse. Det er heller ikke gjort noen saksbehandlingsfeil.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg avvist anken på lagmannsrettens dom. Ankeutvalget var enstemmig:

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett blir dermed stående.

Nesten 100 klagesaker blir behandlet i høst

Vi har nå 94 klagesaker til behandling som gjelder avslag på lisens/autorisasjon som psykolog i Norge etter utdanning ved ELTE-universitetet.

Den rettslige avklaringen betyr at disse klagesakene blir behandlet i løpet av høsten.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring