Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024

Noen av endringene ved årsskiftet påvirker oss og sakstypene vi behandler. Den største endringen er at en av nemndene vi er sekretariat for legges ned og at vi overtar som klageinstans.

Bilde fra et digitalt møte i Klagenemnda for behandling i utlandet. Foto: Cecilie Bannow.
Bilde fra et digitalt møte i Klagenemnda for behandling i utlandet. Foto: Cecilie Bannow.

Klagenemnda for behandling i utlandet legges ned

1. januar 2024 blir Klagenemnda for behandling i utlandet lagt ned. Vi har vært sekretariatet til nemnda, men overtar nå ansvaret for hele klagebehandlingen.

Sakene gjelder klager på vedtak fra de regionale helseforetakene om dekning av utgifter til behandling i utlandet når det ikke finnes et tilbud i Norge eller det er dokumentert at helsehjelp i utlandet virker bedre (pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 a andre avsnitt bokstav a).

Helsedataservice overføres til Folkehelseinstituttet 

Helsedataservice er en nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av helsedata fra norske helseregistre. Helsedataservice og Helsedataavdelingen overføres fra Direktoratet for e-helse til Folkehelseinstituttet.

Det betyr at det nå er Folkehelseinstituttet som skal behandle søknader om tilgang til data fra helseregistrene. Vi behandler klager på vedtak om tilgang til helsedata.

Nettstedet helsedata.no blir også overført til Folkehelseinstituttet.

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet.

Statens legemiddelverk får nytt navn

Statens legemiddelverk får større ansvar og endrer navn til Direktoratet for medisinske produkter.

Vi er sekretariatet til Apotekklagenemnda, som behandler klager på vedtak fra Statens legemiddelverk.

Ny nettadresse blir www.dmp.no, men i en overgangsperiode blir du videresendt til www.legemiddelverket.no.

Tydeligere helsearkivforskrift

Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret endres for å tydeliggjøre at saker om tilgjengeliggjøring av pasientjournaler til pårørende avgjøres av Norsk helsearkiv.

Vi behandler klager på vedtak om helt eller delvis avslag på utlevering av helseopplysninger fra Norsk helsearkiv.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring