Dom frå Høgsterett: Ingen frådrag i erstatninga som følgje av forsikringsutbetaling

Høgsterett kom til at det i denne konkrete saka ikkje var grunnlag for å gjera frådrag i erstatninga etter «kan-fradragsregelen».

Norges Høyesterett sett utenfra. Foto: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

9. februar 2023 avsa Høgsterett dom i ei pasientskadesak som gjaldt om det kan gjerast frådrag for utbetalte livsforsikringar i forsørgjartapserstatning, HR-2023-268-A.

Høgsterett uttaler at det ikkje skal gjerast frådrag for utbetalte livsforsikringar i forsørgjartapserstatning dersom utbetalingane er på 15 G eller mindre for vaksne og 5 G eller mindre for barn.

Ved forsikringsutbetalingar til etterlatne ut over dette nivået skal det synast atskilleg varsemd med å gjera frådrag for forsikringsytingar.

Ifølgje Høgsterett var det i denne konkrete saka derfor ikkje grunnlag for å gjera frådrag i erstatninga etter «kan-fradragsregelen» i lov om skadeserstatning.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring