Dom frå Høgsterett: Ikkje pasientskadeerstatning til prematurt barn

Høgsterett kom til at grensa for skade utan å få erstatning er høg når det dreier seg om livreddande behandling.

En person holder i en utskrift av en dom fra Høyesterett. Illustrasjonsfoto: Ådne Sinnes.

2. november avsa Høgsterett dom i en pasientskadesak, HR-2023-2069-A.

Saka gjaldt krav om erstatning etter at behandling medførte omfattande vevsdød på ein prematurfødd gut si venstre hand.

Høgsterett la til grunn at tolegrensa må bli fastsett med utgangspunkt i risikoen knytt til pasienten sin sjukdom, og at alle nødvendige ledd i den samla behandlinga må bli vurdert under eitt.

Dommen vart avsagt under dissens 4-1.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring