Utlevering av helseopplysninger

Vi behandler klager på vedtak om utlevering av helseopplysninger fra Norsk helsearkiv.


Norsk helsearkiv tar vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene, og gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på innsyn i pasientjournaler hos jf. helsearkivforskriften § 31.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Norsk helsearkiv. Når vi har mottatt klagesaken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om når du kan forvente at saken er ferdigbehandlet. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. 

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket til direktoratet. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender også vedtaket til direktoratet.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring