Behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet er klageinstans for vedtak om behandling i utlandet. Vi er sekretariatet til nemnda, og mottar, utreder og forbereder sakene for nemnda.


Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. Vilkårene er at det ikke finnes tilbud i Norge eller at helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn helsehjelpen som tilbys i Norge.
Utgifter til eksperimentell eller utprøvende behandling blir som hovedregel ikke dekket.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra det regionale helseforetaket som fattet vedtaket. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. 

Våre saksbehandlere som jobber med klager på vedtak om behandling i utlandet er sekretariat for Klagenemnda for behandling i utlandet. De utreder klagesakene for nemnda. 

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Saken legges fram for nemnda, som fatter vedtak. I enkelte saker kan vi fatte vedtak etter delegert myndighet fra nemnda.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Når nemnda har fattet vedtak

Når nemnda har fattet vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. 

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Begrunnelsen for avgjørelsen står i vedtaket.

Vi sender også vedtaket til helseforetaket. Det er helseforetaket som betaler for eventuelle utgifter du får dekket.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Klagenemnda for behandling i utlandet er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 6 måneder fra du får vedtaket.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring