Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning som gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste.

Medarbeidere som sitter i et møte. På en PC-skjerm ser vi lovdata.no. Foto: Cecilie Bannon

Klagesakene gjelder krav om å få dekket økonomisk tap som skyldes svikt i behandling eller forsinket behandling, diagnostisering eller oppfølging.

Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

Skal du klage på et vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning?

Klage på vedtak må sendes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) innen tre uker etter at du mottok det.

Dersom NPE opprettholder vedtaket, sender de klagesaken din til Pasientskadenemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Sekretariatet gjør en ny juridisk vurdering av saken din og forbereder den for nemnda eller fatter vedtak etter delegert myndighet.

Har du klaget på et vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning?

Informasjon om hvordan vi behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning

5-nemnd, 3-nemnd og delegasjonsvedtak

Pasientskadenemnda behandler saker med tre eller fem medlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad.

 • 5-nemnd består av leder (jurist), nestleder (jurist), to leger og én brukerrepresentant.
 • 3-nemnd består av leder (jurist), én lege og én brukerrepresentant.

Pasientskadenemnda har delegert deler av avgjørelsesmyndigheten til sekretariatet, som kan fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Vedtak fra Pasientskadenemnda er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er neste nemndmøte?

Nemndmøter avvikles som planlagt, men er endret til videomøter pga. smitteverntiltak.


Februar

 • 23. februar
 • 25.–26. februar


Mars

 • 4.–5. mars
 • 10.–11. mars
 • 16. mars
 • 18.–19. mars
 • 23. mars
 • 25.–26. mars


April

 • 8.–9. april
 • 15.–16. april
 • 22.–23. april
 • 29.–30. april


Mai

 • 6.–7. mai
 • 11.–12. mai
 • 20.–21. mai
 • 27.–28. mai


Juni

 • 1.–2. juni
 • 10.–11. juni
 • 17.–18. juni
 • 24.–25. juni
 • 29.–30. juni


August

 • 5.–6. august
 • 12.–13. august
 • 19.–20. august
 • 26.–27. august


September

 • 2.–3. september
 • 9.–10. september
 • 16.–17. september
 • 23.–24. september
 • 29.–30. september


Oktober

 • 7.–8. oktober
 • 14.–15. oktober
 • 21.–22. oktober
 • 28.–29. oktober


November

 • 4.–5. november
 • 11.–12. november
 • 18.–19. november
 • 25.–26. november


Desember

 • 1.–2. desember
 • 9.–10. desember
 • 16.–17. desember

Medlemmer av Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd med tre til fem medlemmer. Medlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Ett av medlemmene er representant for brukerorganisasjonene.

Jurister

 • tingrettsdommer Kjetil Gjøen, Ålesund
 • pensjonert advokat Ivar Holst, Oslo
 • lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø
 • lagdommer Kristin Robberstad, Oslo
 • sorenskriver Marit Nervik, Røyse
 • advokat Nina Reiersen, Oslo
 • tingrettsdommer Marie Vonen, Bergen
 • tingrettsdommer Frank Schmidt, Bømlo
 • tingrettsdommer Eirik Lereim, Trondheim

Leger

 • overlege Øyvind Vennesland (karkirurg), Arendal
 • overlege Knut Hofft Kierulf (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer), Trondheim
 • avdelingssjef Marit Kristoffersen (fødselshjelp og gynekologi), Oslo
 • seksjonsoverlege Anne Gina Schie Berntsen (anestesiologi), Oslo
 • overlege Lill Karin Mensen (indremedisin og geriatri), Oslo
 • kommunelege Marit Voltersvik (allmennlege), Bergen
 • kommuneoverlege Tron Torkildsen (allmennlege), Nittedal
 • lege Arne Skredderstuen (ortopedi), Askøy
 • lege Annelise Skeie (allmennmedisin), Sogndal
 • lege Arthur Revhaug (gastrokirurg), Tromsø

Brukerrepresentanter

 • Anne Elisabeth Eriksrud, Norges astma- og allergiforbund, Oslo
 • Atle Larsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Oslo
 • Sten Nymoen, pårørenderepresentant, Ski
 • Stian Innerdal, Norges blindeforbund, Oslo
 • Hanne Brostrøm, ansatt i Viken fylkeskommune (tidl. Forbrukerrådet), Fredrikstad
 • Live Kroknes Berg, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo

   

Informasjonskapsler og personvern