Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning som gjelder helt eller delvis avslag på erstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste.

Medarbeidere som sitter i et møte. På en PC-skjerm ser vi lovdata.no. Foto: Cecilie Bannon

Klagesakene gjelder krav om å få dekket økonomisk tap som skyldes svikt i behandling eller forsinket behandling, diagnostisering eller oppfølging.

Klage på vedtak må sendes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) innen tre uker etter at du mottok det. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sendes klagesaken til Pasientskadenemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering. Sekretariatet forbereder saken for nemnda eller fatter vedtak etter delegert myndighet.

Vedtak fra Pasientskadenemndas er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

5-nemnd, 3-nemnd og delegasjonsvedtak

Pasientskadenemnda behandler saker med tre eller fem medlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad.

 • 5-nemnd består av leder (jurist), nestleder (jurist), to leger og én brukerrepresentant.
 • 3-nemnd består av leder (jurist), én lege og én brukerrepresentant.

Pasientskadenemnda har delegert deler av avgjørelsesmyndigheten til sekretariatet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, som kan fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Når er det nemndmøte?

Oversikt over kommende nemndmøter
16.–17. september
19.–20. september
26.–27. september
3.–4. oktober
10.–11. oktober
16.–17. oktober
24.–25. oktober
31. oktober–1. november
7.–8. november
14.–15. november
21.–22. november
4.–5. desember
12.–13. desember
16.–17. desember
18.–19. desember

Medlemmer av Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd med tre til fem medlemmer. Medlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Ett av medlemmene er representant for brukerorganisasjonene.

Faste medlemmer

 • lagdommer Sissel Endresen (leder), Oslo
 • pensjonert advokat Ivar Holst (nestleder), Oslo
 • overlege Øyvind Vennesland (karkirurg), Arendal
 • seksjonsleder Anne Elisabeth Eriksrud (brukerrepresentant), Oslo
 • overlege Knut Hofft Kierulf (spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer), Trondheim  

Varamedlemmer: Ledere

 • lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø
 • lagdommer Kristin Robberstad, Oslo
 • sorenskriver Marit Nervik, Røyse
 • tingrettsdommer Kjetil Gjøen, Ålesund

Varamedlemmer: Nestledere

 • sorenskriver Gunnar Lind, Bodø
 • advokat Nina Reiersen, Oslo
 • tingrettsdommer Marie Vonen, Bergen

Varamedlemmer: Leger

 • professor emeritus Odd Søreide (generell og gastroenterologisk kirurgi), Oslo
 • avdelingssjef Marit Kristoffersen (fødselshjelp og gynekologi), Oslo
 • seksjonsoverlege Anne Gina Schie Berntsen (anestesiologi), Oslo
 • overlege Lill Karin Mensen (indremedisin og geriatri), Oslo
 • kommunelege Marit Voltersvik (allmennlege), Bergen
 • kommuneoverlege Tron H. Torkildsen (allmennlege), Nittedal
 • lege Arne Skredderstuen (ortopedi), Askøy
 • lege Annelise Skeie (allmennmedisin), Sogndal

Varamedlemmer: Brukerrepresentanter

 • pasientombud Atle Larsen, Oslo
 • Sten Nymoen, Ski
 • Stian M. Innerdal, Oslo
 • Hanne Brostrøm, Fredrikstad
 • Live Kroknes Berg, Oslo

   

Informasjonskapsler og personvern