Pasientskadeerstatning

Pasienter som skal klage på vedtak om erstatning etter behandlingssvikt i offentlig og/eller privat helsetjeneste, må klage til Norsk pasientskadeerstatning.

Bilde av krykker. Foto: Mostphotos.

Skal du søke om erstatning for en pasientskade?

Pasientskaden må skyldes svikt i helsehjelpen

  • Du må ha en pasientskade som skyldes en svikt ved helsehjelpen. Det kan være svikt hvis helsehjelpen, for eksempel behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging, ikke var i samsvar med vanlig god medisinsk praksis.
  • Dersom skaden skyldes sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på pasientskadeerstatning.
  • Hvis skaden oppstår uten at det var svikt ved helsehjelpen, har du normalt ikke krav på erstatning. I noen helt spesielle tilfeller, dersom skaden er særlig stor og særlig uventet, kan du likevel få erstatning.

Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap

  • Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt.
  • Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke få pasientskadeerstatning.
  • Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, får du ikke erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».

I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har et økonomisk tap. Det gjelder pasientskader som er varige (minst ti år) eller betydelige (medisinsk invaliditet på minst 15 prosent). 

Pasientskaden må ikke være for gammel

  • Du må søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er helsehjelpen eller mangel på helsehjelp som har ført til skaden.
  • Dersom du søker for sent, er kravet foreldet. 

Skal du klage på et vedtak?

Hvis du får helt eller delvis avslag på søknad om erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), kan du klage på vedtaket. Du må sende klagen til NPE innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

NPE går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Pasientskadenemnda. Vi kan også fatte vedtak etter delegert myndighet.

Norsk pasientskadeerstatning

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder pasientskadeerstatning

 

Vi gjør oppmerksom på at behandler/behandlingssted ikke er part i pasientskadesakene. Pasientskadeordningen er en økonomisk erstatning fra staten til personer som har et tap på over 10 000 kroner på grunn av en skade etter svikt ved helsehjelp. Erstatningen er et supplement til offentlige ytelser.

Du finner mer informasjon om klage og erstatning på helsenorge.no

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring