Suspensjon

Helsepersonell som skal klage på vedtak om suspensjon, må klage til Statens helsetilsyn. 

En kvinne med stetoskop rundt halsen står i en korridor. Hun ser rett på oss. Foto: Mostphotos.

Når Statens helsetilsyn mener at et helsepersonell kan være en fare for pasientsikkerheten, har de mulighet til å suspendere helsepersonellet.

Det betyr at de midlertidig kan ta autorisasjonen, lisensen, spesialistgodkjenningen eller retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B fra helsepersonellet mens de behandler tilsynssaken. Statens helsetilsyn kan også begrense suspensjonen.  

Av hensyn til rettssikkerheten for helsepersonellet kan tilsynet bare vedta suspensjon for 6 måneder. De kan forlenge suspensjonen én gang, med ytterlige 6 måneder.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på suspensjon må sendes til Statens helsetilsyn innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Statens helsetilsyn går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss. Vi mottar, utreder og forbereder saker som skal behandles i Statens helsepersonellnemnd.

Statens helsetilsyn

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder suspensjon

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring