Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet behandler klager på vedtak fra de regionale helseforetakene som gjelder helt eller delvis avslag på dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp i utlandet.

Bilde fra et digitalt nemndmøte. Foto: Cecilie Bannow.

Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. Vilkårene er at det ikke finnes tilbud i Norge eller at helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn helsehjelpen som tilbys i Norge.

Klage på vedtak må sendes til det regionale helseforetaket innen fire (4) uker etter at du mottok det. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sendes klagesaken til klagenemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering. Sekretariatet utreder og forbereder saken for nemnda.

Fra og med 1. juli 2023 kan nemndleder delegere myndighet til sekretariatet. Det betyr at sekretariat kan fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Vedtak fra Klagenemnda for behandling i utlandet er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Informasjon om hvordan vi behandler klager på vedtak som gjelder behandling i utlandet

Når er neste nemndmøte?

Planlagte nemndmøter 2023

 • 9. november
 • 13. desember

Medlemmer av Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda er en uavhengig nemnd med fem medlemmer. Nemndmedlemmene har kompetanse innen medisin og jus. Ett av medlemmene, og dennes vararepresentant, er foreslått av brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner nemndmedlemmene.

Faste medlemmer

 • leder: tingrettsdommer Nini Ring, Oslo tingrett
 • onkolog: Henriette Magelssen, Oslo universitetssykehus
 • ortoped: Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs hospital
 • indremedisin: Rolf Jorde, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • brukerrepresentant: Monica Myhre, Cerebral Parese-foreningen, Kristiansand

Varamedlemmer

 • leder: tingrettsdommer Ketil Folkvard Aune Sondresen, Tønsberg
 • onkolog: Oluf Dimitrie Røe, Sykehuset Levanger
 • ortoped: Radenko Borojevic, Haukeland universitetssjukehus
 • indremedisin: Ole Kristian H. Furulund, Statens helsetilsyn
 • brukerrepresentant: Rolf Johan Ledal, Hjernesvulstforeningen
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring