Samtykke til innhenting av informasjon

For at vi skal kunne behandle klagesaken din så grundig som mulig, kan det bli behov for å innhente flere nødvendige opplysninger og oppdatert dokumentasjon. I noen sakstyper trenger ditt samtykke til å innhente dette.

Saksbehandler som sitter foran en PC. Foto: Cecilie Bannow.

Lovendring 1. juli 2023 i klagesaker fra Helfo og Norsk pasientskadeerstatning
Hvis vi mottok klagesaken din 1. juli 2023 eller senere, kan vi innehente nødvendige opplysninger uten samtykke.

 

Vi innhenter opplysningene etter at du har gitt ditt samtykke.

Hva slags informasjon hentes inn?

Hvilke opplysninger vi innhenter varierer etter behovet i saken. Vi innhenter kun informasjon eller dokumenter som kan være viktige for å opplyse saken din. 

For mer informasjon om hvilke opplysninger det kan bli aktuelt å innhente, se samtykkeerklæringen eller personvernerklæringen.

Hva skjer hvis jeg ikke samtykker?

Hvis du ikke samtykker, avgjør vi saken din på grunnlag av informasjonen vi har fått. Eventuelle tilleggsopplysninger vi får fra deg, kan få begrenset betydning dersom vi ikke får vurdere all relevant og oppdatert informasjon samlet.

Hvem kan signere samtykket?

For at vi skal vite at du har gitt et informert samtykke, er det kun du eller din verge som kan gi samtykke.

Du kan når som helst trekke samtykket.

Kan jeg signere samtykkeerklæringen digitalt?

Ja, du kan signere samtykkeerklæringen på Min side.

Logg inn på Min side


Kan jeg sende samtykkeerklæringen i posten eller via DigiPost?

Hvis du ikke vil signere samtykkeerklæringen digitalt, bruk skjemaet vi har sendt til deg. Siden skjemaet inneholder personsensitive opplysninger, kan du ikke sende det på e-post. Du kan sende det til oss i via DigiPost eller som brevpost.

Postadressen vår er:
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring