Drift av filialapotek

Apotekklagenemnda er klageinstans for vedtak om drift av filialapotek. Vi er sekretariatet til nemnda, og mottar, utreder og forbereder sakene for nemnda.


Apotekklagenemnda kan behandle klager på vedtak etter kapittel 3 til 9 i apotekloven.

Klagesakene gjelder avslag på tillatelse til drift av filialapotek 

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens legemiddelverk). Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Våre saksbehandlere som jobber med klager på vedtak etter kapittel 3 til 9 i apotekloven er sekretariat for Apotekklagenemnda. De forbereder klagesakene for nemnda.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Saken legges fram for nemnda, som fatter vedtak. I enkelte saker kan vi fatte vedtak etter delegert myndighet fra nemnda.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Når nemnda har fattet vedtak

Apotekklagenemnda har møter ved behov, i forbindelse med møte i Statens helsepersonellnemnd. Når nemnda har fattet vedtak i saken, sender vi det deg eller din representant.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Begrunnelsen for avgjørelsen står i vedtaket.

Vi sender også vedtaket til Direktoratet for medisinske produkter.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak i Apotekklagenemnda er endelige og kan ikke påklages videre. Nemndas vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 6 måneder fra du får vedtaket.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring