Behandling i utlandet

Vi behandler klager på vedtak om behandling i utlandet.


Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. Vilkårene er at det ikke finnes tilbud i Norge eller at helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn helsehjelpen som tilbys i Norge.
Utgifter til eksperimentell eller utprøvende behandling blir som hovedregel ikke dekket.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra det regionale helseforetaket som fattet vedtaket. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. 

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender også vedtaket til helseforetaket. Det er helseforetaket som betaler for eventuelle utgifter du får dekket.

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Begrunnelsen for avgjørelsen står i vedtaket.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Klagenemnda for behandling i utlandet ble lagt ned 1. januar 2024. Det er nå vi som behandler klagesaken.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring