Samfunnsoppdrag og rolle

Vårt samfunnsoppdrag er å ta vare på rettssikkerheten til brukere av og ansatte i helsetjenestene. Vurderingene vi gjør er viktige for både enkeltpersoners livssituasjon og fellesskapets interesse i offentlig finansierte og velfungerende helsetjenester.

Direktør: Anita Giæver Hansen
Organisasjonsnummer: 984 936 966
Engelsk navn: National Office for Health Service Appeals

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er et av Norges største fagmiljøer innen erstatningsrett, helserett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett og prosedyre, og Bergens største samlede fagmiljø for jurister.

Vi behandler klager på vedtak i over 50 ulike sakstyper fra 12 offentlige instanser

Du må sende klagen til samme instans som fattet vedtaket. De går gjennom klagen din, og vurderer om vedtaket deres skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sender de klagesaken til oss for ny vurdering. Du kan ikke klage direkte til oss.

Oversikt over hvilke klagesaker vi behandler og hvor du må sende klagen din

Vi er sekretariat for fire uavhengige nemnder

Å være sekretariat for en nemnd betyr at vi mottar og utreder saker som skal behandles i nemnda. I enkelte pasientskadesaker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet fra Pasientskadenemnda.

Vi fører rettssaker for alle landets domstoler

Vi er prosessfullmektig når staten ved Pasientskadenemnda saksøkes, og har i underkant av 200 løpende rettssaker for domstolene. Sakene er knyttet til krav om erstatning for skader som har oppstått under behandling i offentlig og/eller privat helsevesen. Rettssakene prosederes for domstolene i hele Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet har delegert rollen som partsrepresentant i søksmål på de øvrige saksområdene til oss. Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig i disse rettssakene.

Se webinar om vår rolle som klageorgan og hvordan vi ivaretar rettssikkerheten til brukerne

 

Informasjonskapsler og personvern