Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd behandler klager på vedtak fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.

Klagesakene gjelder:

Klage må sendes til samme instans som først fattet vedtak i saken (førsteinstans) innen tre uker etter at du mottok det. Hvis førsteinstansen opprettholder vedtaket sitt, sendes klagesaken til nemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering. Sekretariatet forbereder saken som nemnda. 

Vedtak fra Statens helsepersonellnemnd er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er det nemndmøte?

Oversikt over kommende nemndmøter
3.–4. september
15.–16. oktober
12.–13. november
10.–11. desember

Medlemmer av Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig nemnd med syv medlemmer. Medlemmene har juridisk og helsefaglig kompetanse. Ett av medlemmene er legmedlem.

Statens helsepersonellnemnd er også klageorgan for enkelte vedtak gjort av Statens legemiddelverk etter apotekloven. I slike saker byttes to av nemndas medlemmer med helsefaglig kompetanse ut med to som har farmasøytisk kompetanse og kalles Apotekklagenemnda.

Faste medlemmer

 • Leder: lagrettsdommer Rune Bård Hansen, Tønsberg
 • Nestleder: tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde, Tromsø
 • Jurist: advokat Siv Hallgren, Oslo
 • Psykolog: Ingunn Skre, Tromsø
 • Lege: Trond Egil Hansen, Bergen
 • Sykepleier: Øystein Kilander, Kristiansand
 • Legmedlem:

Varamedlemmer

 • Leder: tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde, Tromsø
 • Nestleder: jurist Heidi Talsethagen, Tomasjord
 • Jurist: advokat Rune Lium, Trondheim
 • Psykolog: Rune Raudeberg, Bergen
 • Lege: Jon Lunde, Fredrikstad
 • Sykepleier: Anita Lyssand, Bergen
 • Legmedlem: Mona Enstad, Oslo
 • Legmedlem: Magnar Aukrust, Oslo

   

Informasjonskapsler og personvern