Er du lege og interessert i helsefaglig verv i Statens helsepersonellnemnd?

Helse- og omsorgsdepartementet skal oppnevne nye medlemmer til Statens helsepersonellnemnd. Vi bistår departementet med å finne aktuelle kandidater og ønsker forslag til helsefaglige medlemmer.

Fem personer sitter i et møte. Foto: Cecilie Bannow.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd. Nemnda er uavhengig, og medlemmene oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet skal nå oppnevne et fast medlem og et varamedlem som begge er leger. Vi ønsker derfor forslag til leger med solid medisinsk kompetanse og erfaring, som er interesserte i verv som nemndmedlem. Du trenger ikke være spesialist innen et særskilt fagområde, men det er en fordel at du har innsikt i hvordan helsefaglige utdanninger er bygget opp.

Neste funksjonsperiode i nemnda er fra og med 15. august 2022.

Hva er Statens helsepersonellnemnd?

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig nemnd som tar vare på rettsikkerheten til helsepersonell, pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenestene.

Nemnda behandler klager på vedtak fra Statens helsetilsyn som gjelder administrative reaksjoner mot helsepersonell og klager på vedtak fra Helsedirektoratet som gjelder autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning.

Det er syv medlemmer som møter i Statens helsepersonellnemnd:

  • leder (dommer)
  • nestleder (dommer)
  • jurist
  • psykolog
  • lege
  • sykepleier
  • brukerrepresentant

En representant fra sekretariatet (direktørens representant) deltar på nemndmøtene, og saksbehandlerne presenterer sakene som er til behandling.

Nemnda behandler også vedtak etter apotekloven. Da endrer nemnda navn til Apotekklagenemnda, og psykolog og sykepleier byttes ut med to medlemmer som har farmasøytisk kompetanse.

Selve organiseringen av og saksbehandlingen i nemnda er regulert i egen forskrift.

Vedtak fra nemnda er endelige, men kan bringes inn for domstolene. Ved eventuelle søksmål er Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten partsrepresentant og Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig.

Vedtak fra nemndene er rettskilder, og blir publisert på Lovdata PRO og nettsiden vår.

Hvor ofte er det nemndmøte?

Statens helsepersonellnemnd har åtte møter i året, men ved økt saksinngang kan det bli behov for flere møter.

Nemndmøtene er i Bergen og går vanligvis over to dager.

Medlemmene som skal delta på møtet får tilsendt sakene to–tre uker før.

Hvordan honoreres nemndvervet?

Arbeidet honoreres etter satsene i salærforskriften, som per i dag er 1121 kr per time.

Du får honorar for oppsatt møtetid, og til forberedelser tilsvarende lengden på oppsatt møtetid.

Andre møter, fagsamling, opplæring og lignende, honoreres etter satsen for styrer, råd og utvalg. Satsen er nå kr 499 kr per time. For leder av styre, råd og utvalg er satsen på 660 kr per time.

Hvor lenge varer vervet?

Nemndmedlemmene oppnevnes for tre år av gangen. Etter gjeldende regelverk er det mulig å bli oppnevnt for ytterligere en periode, slik at samlet funksjonstid blir seks år.

I et høringsforslag, som for tiden er til behandling i departementet, er det foreslått å fjerne den øvre grensen.

Når er fristen for å sende forslag?

Vi ønsker forslag til aktuelle nemndmedlemmer innen 22. april.

Send e-post med CV til peom@helseklage.no dersom du er interessert i vervet. Du kan også foreslå andre kandidat(er).

Departementet behandler mest sannsynlig saken i løpet av mai, slik at de nye nemndmedlemmene er klare før sommeren.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern