Preimplantasjonsdiagnostikknemnda opphører 1. juli

Fra og med 1. juli 2020 overtar spesialisthelsetjenesten ansvaret for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). Søknader om PGD skal derfor ikke lenger sendes til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

En person holder Norges lover under armen. Foto: Ådne Sinnes.

Vi har vært sekretariat for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) siden 1. januar 2016.

Hvorfor opphører PGD-nemnda?

Stortinget har vedtatt flere endringer i bioteknologiloven. En av endringene er at nemndordningen for søknader om PGD avvikles. Det er spesialisthelsetjenesten som nå skal vurdere om vilkårene i bioteknologiloven er oppfylt og om PGD kan tilbys.

Beslutningen om å tilby eller ikke tilby PGD skal reguleres av bestemmelsene om saksbehandling og klage i pasient- og brukerrettighetsloven, og ikke forvaltningsloven. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) er klageinstans.

Hva skjer med mottatte søknader?

PGD-nemnda har fra 1. juli ikke lenger hjemmel til å behandle søknader om PGD. Nemnda tar sikte på å ferdigbehandle alle søknader som er mottatt senest fredag 19. juni.

Nye søknader om PGD som kommer inn etter 19. juni, blir returnert til søker(e).

Hvor skal PGD-søknader sendes etter 1. juli?

Ta kontakt med fastlegen, som henviser aktuelle søkere til spesialisthelsetjenesten.

Søknader om PGD behandles fra 1. juli 2020 av Oslo universitetssykehus HF og St. Olavs hospital HF.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring