I fyrste halvår fekk 2484 klagarar svar på saka si

Vi mottok 1964 klagesaker og behandla 2484 saker i fyrste halvår. På pasientskadeområdet behandla vi 1551 saker, som er ny rekord sidan Pasientskadenemnda blei oppretta.

To personer oppdaterer tall på en tavle. Foto: Cecilie Bannow.

Talet på klagesaker totalt blir redusert for kvar månad sidan vi behandlar fleire saker enn vi tek imot.

Oversikt over antal saker fordelt på saksområde i fyrste halvår 2022 og 2021
Sakstype Nye saker 2022
Behandla saker 2022
Nye saker 2021 Behandla saker 2021
Pasientskadenemnda 1097 1551 1110 1452
Statens helsepersonellnemnd 115 112 99 88
Apotekklagenemnda 1 2 0 1
Klagenemnda for behandling i utlandet 9 14 11 9
Klagesaker frå Helfo* 689 749 905 930
Andre klagesaker 53 56 35 52
Totalt 1964 2484 2166 2531

* Klagesaker frå Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

Vi har mottatt rundt 200 færre klagesaker hittil i år, men det er ei auke på nokre saksområde. Under "Andre klagesaker" har det vore ei auke i saker som gjeld avslag på dispensasjon frå helsekrava i førarkortforskrifta og tildeling av avtalespesialistheimel.

Gjennomsnittleg saksbehandlingstid er på veg ned

Det er framleis lang saksbehandlingstid på nokre av saksområda våre, men resultata syner at vi behandlar dei eldste sakene fyrst og at saksbehandlingstida er på veg ned. Saksbehandlingtida på klagesaker til Statens helsepersonellnemnd har dessverre auka litt på grunn av få ressursar i sekretariatet.

Oversikt over gjennomsnittleg saksbehandlingstid på avslutta saker hittil i år
Sakstype Saksbehandlingstid per 1. juli 2022
Pasientskadenemnda 18 måneder
Statens helsepersonellnemnd 14,7 måneder
Apotekklagenemnda 8,3 måneder
Klagenemnda for behandling i utlandet 2,7 måneder
Klagesaker frå Helfo 13,3 måneder
Andre klagesaker 4,3 måneder

Vi har behandla det høgste antal pasientskadesaker sidan Pasientskadenemnda blei oppretta

I fyrste halvår behandla vi det høgste antal pasientskadesaker sidan Pasientskadenemnda blei oppretta i 2003. Vi mottok 1097 klagesaker frå Norsk pasientskadeerstatning og behandla 1551 saker.

Vi ligg godt an til å klare målet om 12 månaders gjennomsnittleg saksbehandlingstid på pasientskadesaker i løpet av 2023.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring