Et krevende år

2015 har vært et krevende år på flere måter. Et regjeringsvedtak om fusjon og flytting, økende saksbehandlingstid, stramme budsjetter og innføring av fullelektronisk saksbehandling har preget året som har gått.

Tre personer står og snakker sammen. Den ene holder en åpen perm med papirer. Illustrasjonsfoto: Borud.

Tekst: Rose-Marie Christiansen, direktør i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Økende saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har i flere år vært en utfordring for Pasientskade­nemnda. I første halvdel av 2014 ble det ansatt flere nye saksbehandlere for å få fortgang i saksavviklingen.

Dette førte til at antall behandlede saker økte med 34 prosent sammenlignet med 2013. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden gikk samtidig ned fra 14 til 12 måneder.

Budsjettene for 2015 gjorde at vi likevel startet året med ansettelsesstopp.

Pasientskadenemndas årsmelding for 2015

Fusjon og flytting til Bergen

I mai 2015 besluttet regjeringen at Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten skulle opprettes. Klageorganet skulle bestå av sekretariatet til

  • Pasientskadenemnda
  • Statens helsepersonellnemnd
  • Klagenemnda for behandling i utlandet
  • Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Dessuten skulle oppgaver fra Helfo og Helsedirektoratet overføres til det nye klageorganet. Regjeringen besluttet samtidig at vi skal flyttes til Bergen i løpet av treårsperioden 2016–2018.

Konsekvenser av flyttevedtaket

Flyttevedtaket medførte mye uro blant de ansatte. I løpet av høsten 2015 sa flere med­arbeidere, både saksbehandlere og advokater, opp sine stillinger i Pasientskadenemnda. Vi har også vært nødt til å omdisponere en del saksbehandlerårsverk for å styrke rettssaksavdelingen.

Færre årsverk på saksbehandling førte til en vesentlig reduk­sjon i antall behandlede saker. Nedgangen i antall behandlede saker var på 33 prosent i 2015. Dette har påvirket den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i en lite gunstig retning.

Ved årsskiftet 2015/2016 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 15–16 måneder. Det er forventet at saksbehandlingstiden vil fortsette å øke gjennom hele 2016.

Utfordringer i tiden fremover

Den største utfordringen for Pasientskadenemnda, nå Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, er å beholde medarbeidere som har viktig kompetanse. Å beholde kompetanse er nødvendig for å oppfylle de to hovedmålene våre:

  • opprettholdelse av produksjon
  • kunnskapsoverføring til nyansatte i Bergen

Det ligger mange spennende utfordringer i å bygge opp en ny organisasjon. Når vi først skal flytte, ser vi det som en fordel at vi kommer til en universitetsby med et sterk juridisk og medisinsk fagmiljø. Vi er i kontakt med universitetet og håper på et fruktbart samarbeid i årene som kommer.

Suksesskriterier for omstillingsprosessen er blant annet at vi lykkes med å tiltrekke oss dyktige medarbeidere, samt at vi får gode rammevilkår fra bevilgende myndigheter.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring