Dom fra Høyesterett: Erstatningsutmåling etter fødselsskade må ta utgangspunkt i amerikansk utgiftsnivå

Høyesterett har opphevet lagmannsrettens dom i «USA-saken», HR-2022-1132-A. Saken skal nå behandles av lagmannsretten på nytt for å fastsette erstatningsbeløpet.

Norges Høyesterett sett utenfra. Foto: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Rettssaken gjaldt utmåling av erstatning for medisinske og sosialmedisinske utgifter i en pasientskadesak der skadelidte bor i USA.

Har fått full erstatning etter norsk nivå

Et nå ti år gammelt barn ble skadet på grunn av svikt ved helsehjelpen under fødselen. Barnet er 100 prosent medisinsk invalid og trenger pleie, omsorg og helsetjenester døgnet rundt. Familien flyttet fra Norge til USA kort tid etter fødselen, og mente derfor at pasientskadeerstatningen måtte baseres på amerikansk utgiftsnivå.

Norsk pasientskadeerstatning har tidligere utbetalt full barneerstatning etter norsk nivå. Samlet er det utbetalt over 12 millioner kroner i erstatning i saken. Av dette er rundt 6,3 millioner kroner erstatning for påførte og fremtidige sosialmedisinske utgifter.

Lagmannsretten skal fastsette erstatningsbeløpet etter utgiftsnivået i USA

Utgangspunktet i norsk rett er at pasientskadeerstatning skal være et supplement til de offentlige velferdsytelsene. Etter en konkret vurdering har Høyesterett kommet til at erstatningen i denne saken må utmåles med utgangspunkt i utgiftsnivået i USA. Dette er motsatt av hva både tingretten og lagmannsretten kom til.

Høyesterett legger betydelig vekt på tilknytningen barnet og familien har til USA, og at det derfor er sterke menneskelige hensyn som tilsier at erstatningen skal utmåles etter amerikansk utgiftsnivå.

Høyesterett har opphevet lagmannsrettens dom. Det blir nå en ny runde i lagmannsretten for å fastsette erstatningsbeløpet.

Les hele dommen på domstol.no

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring