Suspensjon

Statens helsepersonellnemnd er klageinstans for vedtak om suspensjon. Sekretariatet mottar, utreder og forbereder sakene for nemnda.


Når Statens helsetilsyn mener at et helsepersonell kan være en fare for pasientsikkerheten, har de mulighet til å suspendere helsepersonellet. Av hensyn til rettssikkerheten for helsepersonellet kan tilsynet bare vedta suspensjon for 6 måneder. De kan forlenge suspensjonen én gang, med ytterlige 6 måneder.

Klagesakene gjelder full eller begrenset suspensjon av

  • autorisasjon
  • lisens
  • spesialistgodkjenning
  • retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Statens helsetilsyn. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Suspensjonssaker blir vanligvis behandlet på første mulige nemndmøte. 

Våre saksbehandlere er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd. De utreder klagesakene for nemnda.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Saken legges fram for nemnda, som fatter vedtak. I enkelte saker kan vi fatte vedtak etter delegert myndighet fra nemnda.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Når nemnda har fattet vedtak

Statens helsepersonellnemnd har vanligvis møte en gang i måneden, med unntak av i juli. Når nemnda har fattet vedtak i saken din, sender vi det til deg eller din representant. 

Forvaltningslovens regler gjelder for nemndas behandling av klagene. Begrunnelsen for avgjørelsen står i vedtaket.

Vi sender også vedtaket til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsetilsyn som oppdaterer Helsepersonellregisteret og informerer berørte instanser.

Vedtak fra nemnda er endelige

Vedtak fra Statens helsepersonellnemnd er endelige. Det betyr at det ikke er mulig å klage på vedtaket. Du kan bringe nemndvedtaket inn for domstolene for rettslig overprøving. Søksmålsfristen er 6 måneder fra du får vedtaket.

Webinar: Hva fører til en administrativ reaksjon mot helsepersonell?

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring