Dekning av utgifter til trening etter habiliteringsprogram i utlandet

Vi behandler klager på vedtak om dekning av utgifter til utenlandske habiliteringsprogram.


Foreldre kan få dekket utgifter til trening og utstyr i hjemmet etter kurs eller behandling i utlandet som bygger på Doman-metoden, for eksempel Family Hope Center-programmet.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om dekning av utgifter.

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra det regionale helseforetaket. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til helseforetaket. Det er helseforetaket som følger opp vedtaket og dekker behandlingsutgiftene dersom du/dere får medhold.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring