Informasjon om oss

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er en spennende arbeidsplass med bred kompetanse innen helserett.

En roll up med teksten "Helseklage – samlet kompetanse til det beste for brukerne". Foto: Ådne Sinnes

Direktør: Rose-Marie Christiansen
Organisasjonsnummer: 984 936 966
Engelsk navn: National Office for Health Service Appeals

Vi behandler klager på vedtak fra ni instanser

Klagen må sendes til samme instans som først fattet vedtak i saken din (førsteinstans). Førsteinstansen går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagesaken til oss for ny juridisk vurdering. Du kan ikke klage direkte til oss.

Oversikt over hvor du må sende klagen din

Vi er sekretariat for fem uavhengige nemnder

Å være sekretariat for en nemnd betyr at vi mottar og forbereder saker som skal behandles i nemnda. I enkelte/mindre komplekse pasientskadesaker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet fra Pasientskadenemnda.

Vi fører rettssaker

Når staten ved Pasientskadenemnda blir saksøkt, er det rettssaksavdelingen hos oss som fører rettssakene.

Regjeringsadvokaten fører rettssakene i alle andre sakstyper.

Vårt verdigrunnlag

Vi bruker verdier for å skape en organisasjonsidentitet og en felles kultur. Forbokstavene i verdiene våre utgjør ordet ferd. Ordet er et symbol på både utviklingen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og den enkelte medarbeiders utvikling.

Helseklages verdier

Verdigrunnlaget skal ligge til grunn for all vår virksomhet og ha en sentral betydning for alle medarbeiderne våre.

Intern organisering

Intern organisering i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Klikk på bildet for å se større versjon.


Direktør
i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er Rose-Marie Christiansen. 

Fag og utvikling er ansvarlig for overordnede faglige spørsmål og personvern. De ansatte er hovedsakelig jurister og medisinsk sakkyndige. Avdelingen ledes av Per Erik Omdal.

Kommunikasjon jobber med kommunikasjonsoppgaver og håndterer alle pressehenvendelser. Kommunikasjonsansvarlig er Marit O. Øvregård.

Rettssak fører rettssaker for staten ved Pasientskadenemnda og gir råd til nemnda i rettslige spørsmål. Avdelingen ledes av Svenn Wold Gaulen.

Organisasjon og utvikling er administrasjonsavdelingen vår og har to seksjoner:

  • HR, økonomi og IKT
  • Service- og dokumentsenter

Avdelingen ledes av Helge Fauskanger. Henriette Olderøy er seksjonssjef for Service- og dokumentsenteret.

Pasientskadeerstatning I, II og III utreder og forbereder saker for Pasientskadenemnda. Sekretariatet kan også fatte vedtak etter delegert myndighet fra nemnda. Pasientskadeerstatning I (Bergen) ledes av Vivian Skaar Erstad. Pasientskadeerstatning II (Oslo) ledes av Nina Bråthen Torstveit. Pasientskadeerstatning III (Bergen) ledes av Live Cathrine Halmø.

Helsenemndene utreder og forbereder saker for Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda. I tillegg behandler de klagesaker fra Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og Fylkesmannen. Avdelingen ledes av Barbro Andenæs.

Helseoppgjør behandler klagesaker fra Helfo og klagesaker som gjelder behandlingsreiser, førerkort og sertifisering av besetningsmedlemmer. Avdelingen ledes av Nina Helen Vik Håvåg.

 

Informasjonskapsler og personvern