Anke til Trygderetten

Hvis du er uenig i et vedtak som gjelder refusjon av behandlingsutgifter fra Helfo til pasient, gjort etter kapittel 5 i Folketrygdloven, kan du anke avgjørelsen inn for Trygderetten.

Tre saksmapper. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Dersom du har fått helt eller delvis avslag i en klagesak fra Helfo som gjelder refusjon av behandlingsutgifter til pasient, kan du i de fleste saker anke vedtaket til Trygderetten.

Fristen for å anke er seks uker fra du mottar vedtaket.

Trygderetten er ikke en domstol, men et uavhengig ankeorgan. Det er kun adgang til å anke vedtak gjort etter Folketrygdloven kapittel 5.

Følgende saker kan ikke ankes til Trygderetten:

  • vedtak om bidrag til spesielle formål etter folketrygdloven § 5-22 med tilhørende forskrifter
  • vedtak om stønad til helsetjenester i et annet EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a og tilhørende forskrift, når saken gjelder stønad til annen helsehjelp enn den som det i Norge ytes stønad til etter folketrygdloven § 5-4 til 5-12, § 5-14 og § 5-25. Dette betyr at blant annet vedtak etter folketrygdloven § 5-24a som gjelder spesialisthelsetjenester ikke kan ankes til Trygderetten.

Disse vedtakene kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Skal du anke et vedtak til Trygderetten?

Hvis du skal anke et vedtak til Trygderetten, fyll ut skjemaet "Anke vedtak til Trygderetten" inne på Min side.

Logg på Min side

Ankesaksbehandlingen hos oss

Når vi har mottatt anken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. 

Vi går gjennom saken din på nytt og vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis anken ikke fører til et annet resultat, sender vi saken til Trygderetten for ankebehandling. 

Hva skjer hvis jeg får medhold i Trygderetten?

Hvis Trygderetten omgjør vedtaket vårt, sender de saken tilbake til oss. Vi sender saken til Helfo for utbetaling eller iverksettelse.

Informasjonskapsler og personvern