Hvordan er gangen i en klagesak?

I denne animerte filmen får du informasjon om hvor du skal sende klagen din, og hva som skjer fra vi mottar en klagesak til den er avsluttet.

 

Vi behandler klager på vedtak fra 14 offentlige instanser. Hvis du skal klage på et vedtak, må du sende klagen til samme instans som fattet vedtaket (førsteinstansen). Du kan ikke klage direkte til oss.

Hvor skal jeg sende klagen min?

Førsteinstansen går gjennom klagen, og vurderer om de skal omgjøre eller opprettholde vedtaket sitt. Hvis de opprettholder vedtaket, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Når vi mottar klagesaken, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakstype, klagetema og sakens kompleksitet. Vi behandler saken så raskt som mulig!

Du kan følge klagesaken din i brukerportalen Min side

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som får tildelt saken gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vi vurderer all informasjon i saken og alt du har skrevet i klagen. Det er alltid minst to personer som vurderer en sak. Hvis vi innhenter en skriftlig vurdering fra helsefaglig sakkyndig, sender vi den til deg eller den som bistår deg slik at du får kommentere vurderingen.

Vi er sekretariat for fire uavhengige nemnder

Dersom klagesaken din skal behandles av en nemnd, skriver saksbehandleren et forslag til innstilling. Det er nemnda som fatter det endelige vedtaket. Nemndmedlemmene er jurister (dommere og advokater), helsepersonell og brukerrepresentanter. 

I enkelte saker kan sekretariatet fatte vedtak etter delegert myndighet nemndleder.

Når vi eller nemnda har fattet et vedtak, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til førsteinstansen. I sakstyper som krever oppfølging, er det førsteinstansen som følger opp vedtaket i klagesaken.

Vedtak fra oss og nemndene vi er sekretariat for er i de aller fleste tilfeller endelige. Det betyr at de ikke kan påklages videre i forvaltningen. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving. For nemndvedtak er søksmålsfristen seks måneder fra du mottok vedtaket.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring