Høring: Forslag til lovendring vil begrense helsepersonellnemndas uavhengighet

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre helsepersonelloven. Vi er uenige i departementets forslag.

En person holder Norges lover under armen. Foto: Ådne Sinnes.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en endring i helsepersonelloven § 71.

Endringen innebærer at departementet skal kunne overta utøvelsen av statens partsstilling, når Statens helsepersonellnemnds vedtak er brakt inn for domstolene.

Den foreslåtte lovendringen vil innebære en markert endring av gjeldende praksis, ved at departementet skal involveres i rettsprosessene.

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig klagenemnd som ikke kan instrueres

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mener forslaget innebærer en begrensning i helsepersonellnemndas uavhengighet.

Vi er uenig i at uavhengigheten skal begrenses ved at departementet overtar partsstillingen ved søksmål. Departementet har ansvar for å utarbeide lovforslag dersom det er behov for endringer i regelverket. Nemnda anvender gjeldende rett og fatter vedtak i enkeltsaker. Vi mener nemnda bør ha ansvar for enkeltsakene også i de tilfellene de bringes inn for domstolen.

Dersom departementet skal få hjemmel til å overta partsstillingen, mener vi at det bør fremgå av ordlyden at bestemmelsen er ment som en unntaksbestemmelse, og at det må bli angitt mer konkret i hvilke tilfeller den kan brukes.

Les vårt høringssvar her

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring