Høring: Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om menerstatning ved pasientskader på høring. De foreslår også en endring i pasientskadeloven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om menerstatning ved pasientskader.

To leger som opererer en person. Foto: Mostphotos.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat for Pasientskadenemnda, som behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Vi forbereder klagesakene for nemnda eller fatter vedtak etter delegert myndighet.

Her er vårt høringssvar til endringsforslaget

Bakgrunn for høringen

NPE anbefalte i 2017 at forskrift om menerstatning ved yrkesskade (invaliditetstabellen) burde revideres. Forskriften brukes i dag ved beregning av menerstatning ved pasientskader, men er i utgangspunktet utformet med tanke på tilstander som kan oppstå ved yrkesskader. Den er derfor ofte mangelfull og ikke helt treffende ved utmåling av menerstatning i pasientskadesaker. 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har NPE utarbeidet en ny forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskade. Formålet er å sikre likebehandling ved saksbehandling av tilnærmet like erstatningskrav. Vi har også vært med i arbeidsgruppen.

Forslag til ny forskrift inneholder tre deler:

  • Del I utdyper de grunnleggende vilkårene for menerstatning ved pasientskader.
  • Del II og III er en videreføring av tilsvarende deler i gjeldende forskrift om menerstatning ved yrkesskade med forslag til endringer og til nye medisinske områder.

Høring: Forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring