– Det er et godt faglig miljø med tyngde

Mari er juridisk seniorrådgiver hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Hun synes det beste med jobben er kollegene sine og muligheten til å jobbe med ulike saksområder. 

Mari har jobbet hos oss på helserettsavdelingen siden 2019. Her utreder hun klager fra ulike instanser, går gjennom tilhørende dokumentasjon, vurderer saker opp mot regelverket og fatter vedtak.

– På min avdeling er det flest klagesaker som gjelder vedtak fattet av Helfo. Dette gjelder som oftest søknader om refusjon av helseutgifter, typisk utgifter til legemidler folk ønsker å få på blå resept. Vi har også mange saker der folk har søkt om å få refundert utgiftene for behandling mottatt i utlandet.

Helserettsavdelingen jobber også med kontrollsaker fra Helfo. Dersom Helfo ser eller får inn et varsel om at helsepersonell har brukt takstene feil, kan de be om å få refundert de feil utbetalte takstene fra folketrygden. Dersom helsepersonellet er uenig med Helfo og klager, vurderer Helfo saken på nytt. Dersom vedtaket blir opprettholdt blir klagen sendt til oss.

Helserettsavdelingen behandler også klager på flere saksområder som i førsteinstans forvaltes av de ulike helseforetakene. For eksempel behandlingsreiser som forvaltes av Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus.

– Personer som har visse diagnoser, som for eksempel postpoliosyndrom, psoriasis eller barn med kronisk lungesykdom, kan søke om å få behandling i utlandet som et supplement til behandlingen i Norge. Dersom de ikke er fornøyd med avgjørelsen Oslo universitetssykehus tar, kan de klage den inn til oss.

Sekretariatet utreder saker for nemndene

I tillegg til å fatte vedtak er helserettsavdelingen sekretariat for tre nemnder: Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og Klagenemnda for behandling i utlandet.

– Helsepersonellnemnda er størst. Hvis et helsepersonell som ønsker autorisasjon eller lisens, ikke er fornøyd med avgjørelsen Helsedirektoratet tar, kommer klagen til oss. Nemnda får også inn saker fra helsepersonell som klager på blant annet skriftlige advarsler, begrensning eller tilbakekall av autorisasjonen, lisensen eller en spesialistgodkjenning.

– Vi er sekretariat for nemnda. Det betyr at vi mottar og utreder sakene som nemnda skal behandle. Når vi får en klage, går vi gjennom all dokumentasjon, skriver en innstilling og legger det frem for nemnda. Det er nemnda selv som bestemmer hva resultatet blir, hva som skal stå i vedtaket og hvordan vedtaket skal se ut.

Helserettsavdelingen har over 50 ulike saksområder

Helserettsavdelingen behandler klager på flere store og små områder, blant annet klager fra utenlandske borgere som er bosatt utenfor Norge og som har søkt om å få dekket utgifter i spesialisthelsetjenesten i Norge, og klager på vedtak fra Luftfartstilsynet som handler om sertifisering av besetningsmedlemmer og flygeledere.

Med over 50 ulike saksområder på avdelingen er det en variert arbeidshverdag.

– En vanlig arbeidsdag for meg begynner litt rolig med en kaffekopp, for klokka ni så smeller det med møter og det som skal skje den dagen. Ingen dager er like. Noen dager kan vi sitte hele dagen og fordype oss i primæroppgaven vi har i den perioden, mens andre dager er det mange møter og planlegging, gjennomgang av kompliserte saker eller forberedelser av nemndmøter.

Avdelingen har også ofte kontakt med eksterne, og det er ikke sjeldent noen av de ansatte holder foredrag – både internt og eksternt.

– Vi er et stort helsefaglig juridisk miljø, og det er mange eksterne som ønsker å benytte seg av denne kompetansen.

KF-los og nestleder i Juristforbundet

Mari har også engasjert seg som KF-los, eller «kontinuerlig forbedringslos». Her jobber hun med lean-metodikk.

– Tanken er at vi skal prøve å få organisasjonen til å jobbe så smart som mulig. Vi skal slanke bort, derav ordet «lean», det som er unødvendig støy eller sløseri. Vi skal oppnå effektivitet, samtidig som vi oppnår flyt. For å jobbe med dette jobber vi med kontinuerlig forbedring som skal identifisere problemene, og jobber videre ut ifra de. Dette er noe alle ansatte må være med på, men det er noen som må sørge for at det skjer og minne på denne prosessen i hver avdeling – og det er en KF-los. Det er veldig spennende!

I tillegg er Mari tillitsvalg og nestleder i tillitsvalgtstyret for Juristforbundet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Av ca. 180 ansatte er 130–140 jurister, og Juristforbundet er den største fagforeningen hos oss.

– Det er en del arbeid, men det er veldig spennende og gøy å få lov til å representere medlemmene sine innad mot ledelsen og sørge for at våre interesser blir ivaretatt.

– Engasjerende å forvalte de offentlige midlene

På jobb er det engasjerende for Mari å jobbe med mennesker og løse problemer. Hun føler på et stort ansvar for å fordele folketrygdens midler på riktig måte, ut ifra hvordan lovgiver har bestemt at midlene skal fordeles.

– Det er veldig fint å få lov til å se når det gjøres feil, rette opp i dem og sørge for at folk får det de har krav på. Og så er det selvfølgelig veldig leit å gi avslag eller ikke kunne gi folk det de ønsker. Men da må vi huske på at vi forvalter fellesskapets midler. Vi har et ansvar overfor alle at det blir riktig, og at ikke noen får mer enn det de har krav på. Men det er også selvfølgelig kjempeviktig at de som har krav på noe, skal få det.

Hva vil du si til folk som vurderer å søke seg hit?

– Gjør det! Vi har veldig mange spennende og forskjellige områder en kan få prøve seg på – vi må ikke stå fast på ett saksområde hele livet. Det er en fin arbeidsplass for jurister, om du kommer rett fra studiene, er midt i livet eller mot slutten av arbeidskarrieren. Det passer for alle!

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring