Reglene for dekning av sakskostnader i pasientskadesaker

 

  1. Hvis en klager får medhold i kravet om erstatning, kan advokatutgifter dekkes etter forvaltningsloven § 36.

    Dette skal være rimelige og nødvendige utgifter, som kan bli avkortet dersom kravet er for eksempel urimelig eller uforholdsmessig høyt.

  2. Hvis en klager får avslag i pasientskadesaken, kan Pasientskadenemnda dekke utgifter etter pasientskadeloven § 11, jf. § 17 andre avsnitt.

    Dette gjelder kun i særlige tilfeller, for eksempel der klageren ikke er i stand til å representere seg selv av helsemessige grunner.

  3. En klager kan også søke om forhåndsavgjørelse. Det vil si etter at vi har mottatt klagesaken og før vi har behandlet den.

  4. Dersom en pasient søker om forhåndsavgjørelse/dekning av advokatutgifter ved behandlingen i Norsk pasientskadeerstatning og får avslag, er det Pasientskadenemnda som behandler eventuelle klager.
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring