Personvernerklæring

Her finner du generell informasjon om behandling av personopplysninger i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og hvilke rettigheter du har.

Illustrasjon av et hus med en hengelås inni.

Hvorfor behandler Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten personopplysninger?

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) må behandle personopplysninger for å utføre oppgavene vi er pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi utreder, forbereder og behandler klager for nemndene vi er sekretariat for og i forbindelse med øvrig klage- og ankebehandling innenfor helsetjenesten. Vi må ha nødvendig tilgang til personopplysninger for å kunne treffe riktige avgjørelser.

Vi behandler klagesaker fra følgende instanser:

Vi er sekretariat for fire uavhengige nemnder:

Vi bruker også personopplysninger til å utarbeide statistikk og analyser. Opplysningene brukes da i en form som gjør at det ikke er mulig å knytte opplysningene til enkeltpersoner.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det rettslige grunnlaget vårt finner du i personvernforordningen, artiklene 6 og 9, og i lovene og forskriftene:

Hvordan behandles personopplysningene?

Vi må følge personopplysningsloven, forvaltningsloven, arkivloven og offentlighetsloven, slik at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte. Vi ber ikke om flere opplysninger enn det som er nødvendig.

I noen sakstyper har vi behov for å innhente opplysninger fra andre, for eksempel:

  • personopplysninger
  • informasjon fra Folkeregisteret
  • helseopplysninger
  • NAV-dokumenter
  • informasjon om arbeidsgivere
  • skatteopplysninger
  • kommunale opplysninger

I noen tilfeller har vi lovhjemmel og i andre tilfeller trenger vi ditt samtykke for å innhente tilstrekkelige og relevante opplysninger. Vi innhenter opplysningene først etter at samtykke er gitt. Helseklage skal ikke innhente flere opplysninger om deg, enn det som er nødvendig.

Opplysninger som vi henter inn skal kun brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem til andre formål også.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt brukt/innsamlet til. Samtidig har vi arkivplikt, som gjør at vi må oppbevare opplysningene også etter at saksbehandlingen er avsluttet. I utgangspunktet blir personopplysningene lagret mellom 25–30 år, før de blir overført til Riksarkivet.

Hvem utleveres opplysningene til?

Vi utleverer opplysningene til medisinsk sakkyndige som skal vurdere sakene. Når sakene er avgjort, går de i noen tilfeller i retur til den instans som behandlet det første vedtaket i saken.

Hvordan ivaretas personopplysningene?

Vi har rutiner for å sikre at personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte. De ansatte har kun tilgang til personopplysninger etter tjenstlig behov.

Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre en lovhjemmel fritar Helseklage fra taushetsplikten eller hvis bruker samtykker.

Databehandleravtaler

Vi har inngått avtaler med eksterne leverandører om blant annet IT-tjenester. Disse inngår i såkalte databehandleravtaler, som regulerer hvordan de skal behandle personopplysninger på vegne av oss. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er avtalt med oss, og de har samme taushetsplikt som våre ansatte.

Hvilke rettigheter har du etter personopplysningsloven?

Her ser du hvilke rettigheter du har og hvor du kan henvende der:

Informasjon

Du har rett til å få forståelig informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formål, rettsgrunnlag og dine rettigheter som registrert.

Innsyn

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger, og hvordan vi behandler dem.

Hvis du er part i en sak hos oss, har du også rett til innsyn i saksdokumenter etter forvaltningslovens regler om partsinnsyn.

I saker hvor du ikke er part, kan du ha rett til innsyn etter offentlighetsloven.

Retting

Det er viktig at opplysninger vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for den behandlingen Helseklage skal gjøre. Du kan kreve at opplysninger om deg blir rettet hvis opplysningene er feil eller ufullstendige. Du vil også kunne ha rett til å få supplert dem med korrekte opplysninger.

Sletting

I særlige tilfeller vil du kunne ha rett til å få slettet opplysninger om deg. Da er forutsetningen at vi ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene som dokumentasjon etter arkivloven.

Slike krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Vi kan ikke rette eller slette opplysninger som er innhentet fra andre instanser.

Behandlingsansvarlig og personvernombud

Det er direktøren som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

E-post: post@helseklage.no
Sentralbord: 22 99 36 30

Vårt personvernombud kan gi generelle råd og veiledning om personvern.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Personvernombudet
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

E-post: personvernombudet@helseklage.no
Sentralbord: 22 99 36 30

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger på e-post.

Retten til å klage til Datatilsynet

Dersom du har opplevd noe du mener er brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

Finn mer informasjon om rett til å klage og hvordan du klager hos Datatilsynet.

 

Informasjonskapsler og personvern