Masterstipend

Tar du en master i rettsvitenskap? Vi i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten deler hvert år ut to masterstipend på 15 000 kroner til studenter som skal skrive masteroppgave innenfor våre rettsområder.

Ei kvinne sit ved ein pc. Ei anna kvinne står ved sidan av og ser ned på pc-en. Foto: Cecilie Bannow.

De største fagområdene våre er erstatningsrett, forvaltningsrett, helserett, EU/EØS-rett og prosedyre. 

Under finner du forslag til aktuelle problemstillinger. Listen oppdateres fortløpende.

Aktuelle problemstillinger

 • Advarsel til helsepersonell, en meningsløs pekefinger eller nødvendig korrektiv?

 • Begrunnelsesplikten ved forvaltningsvedtak som rører ved EØS-rettslige spørsmål

 • Erstatning for vaksineskader – ansvarsgrunnlaget, bevisregelen og beregning av erstatning

 • Forholdet mellom den generelle utredningsplikten i forvaltningsloven og den spesielle utredningsplikten i pasientskadeerstatningsloven § 10. Går utredningsplikten etter pasientskadeloven lenger enn forvaltningsloven?

 • Forholdet mellom norsk rett og EØS-rett når det gjelder helsekravene til førerkort.

 • Forvaltningens veilednings- og utredningsplikt i pasientskadesaker

 • Hva ligger i dispensasjonsvurderingen etter § 7 i førerkortforskriften?

 • Menerstatning i pasientskadesaker – betydningen av ny forskrift

 • Om å spå fremtiden – beregning av erstatning for fremtidig tap i personskadesaker (gjerne med en rettspolitisk drøftelse av kapitaliseringsrenten)

 • Pasientskader under pandemien – erstatning for manglende smittevern, vaksineskader og utsatt behandling

 • Statens helsepersonellnemnd: En garantist for rettssikkerhet, eller unødvendig byråkrati?

 • Statens helsepersonellnemnd – rettslige rammer for nemndas kompetanse i klagesaker

 • Tap av rekvireringsrett for vanedannende legemidler – vilkår og forvaltningsskjønn

 • Tilbakekall av autorisasjon til helsepersonell på grunn av rusmiddelmisbruk – rettstilstand og utviklingstrekk

 • Tilbakekall av autorisasjon på grunn av sammenblanding av rollen som helsepersonell og privatperson – hvor går grensene?

Søknadsfrist

Frist for å søke om masterstipendet for høstsemesteret 2023 er 30. mai.

Mer informasjon om hvordan du kan søke stipendet kommer snart!

Vi publiserer informasjon om hvem som mottar stipendet på nettsiden vår etter tildeling.

Utbetaling av stipend

Vi utbetaler 10 000 kroner når søknaden er innvilget. De resterende 5 000 kronene blir utbetalt når oppgaven er fullført innen rimelig tid og får karakteren B eller bedre.

Presentasjon av masteroppgaven

Vi ønsker at stipendmottaker presenterer masteroppgaven til oss etter at den er ferdig.

Det kan også bli aktuelt å publisere oppgaven på nettsiden vår.

Informasjonskapsler og personvern