Masterstipend

Vi deler hvert år ut to masterstipend på 15 000 kroner til jusstudenter som skal skrive masteroppgave innenfor våre rettsområder. De største fagområdene våre er erstatningsrett, forvaltningsrett, helserett, EU/EØS-rett og prosedyre. 

Ei kvinne sit ved ein pc. Ei anna kvinne står ved sidan av og ser ned på pc-en. Foto: Cecilie Bannow.

Aktuelle problemstillinger

 • Advarsel til helsepersonell, en meningsløs pekefinger eller nødvendig korrektiv?

 • Begrunnelsesplikten ved forvaltningsvedtak som rører ved EØS-rettslige spørsmål

 • Erstatning for vaksineskader – ansvarsgrunnlaget, bevisregelen og beregning av erstatning

 • Forholdet mellom den generelle utredningsplikten i forvaltningsloven og den spesielle utredningsplikten i pasientskadeerstatningsloven § 10. Går utredningsplikten etter pasientskadeloven lenger enn forvaltningsloven?

 • Forholdet mellom norsk rett og EØS-rett når det gjelder helsekravene til førerkort.

 • Forvaltningens veilednings- og utredningsplikt i pasientskadesaker

 • Hva ligger i dispensasjonsvurderingen etter § 7 i førerkortforskriften?

 • Menerstatning i pasientskadesaker – betydningen av ny forskrift

 • Om å spå fremtiden – beregning av erstatning for fremtidig tap i personskadesaker (gjerne med en rettspolitisk drøftelse av kapitaliseringsrenten)

 • Pasientskader under pandemien – erstatning for manglende smittevern, vaksineskader og utsatt behandling

 • Statens helsepersonellnemnd: En garantist for rettssikkerhet, eller unødvendig byråkrati?

 • Statens helsepersonellnemnd – rettslige rammer for nemndas kompetanse i klagesaker

 • Tap av rekvireringsrett for vanedannende legemidler – vilkår og forvaltningsskjønn

 • Tilbakekall av autorisasjon til helsepersonell på grunn av rusmiddelmisbruk – rettstilstand og utviklingstrekk

 • Tilbakekall av autorisasjon på grunn av sammenblanding av rollen som helsepersonell og privatperson – hvor går grensene?

Vi publiserer aktuelle problemstillinger fortløpende.

Søknadsfrist

Send søknad med problemstilling og karakterutskrift til student@helseklage.no.

 • Frist for å søke om masterstipend til høstsemesteret er 30. mai.
 • Frist for å søke om masterstipend til vårsemesteret 30. november.

Vi publiserer informasjon om tildelingen på nettsiden.

Utbetaling av stipend

Vi utbetaler 10 000 kroner når søknaden er innvilget. De resterende 5 000 kronene blir utbetalt når oppgaven er fullført innen rimelig tid og får karakteren B eller bedre.

Veileder og skriveplass

Dersom du får stipend fra oss, får du egen veileder i inntil 20 timer. Du får også tilbud om skriveplass hos oss i Bergen.

Informasjonskapsler og personvern