En av Norges beste pensjonsordninger

Som medlem i Statens pensjonskasse får du livsvarig alderspensjon og gode forsikringer. Du kan også ta ut permisjon uten å miste pensjonsopptjening.

Som tilsatt hos oss får du en av Norges beste pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse (SPK).

I tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP, kan du ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør.

Dine nærmeste er sikret hvis du skulle falle fra. I tillegg har du mulighet for å ta ut permisjon uten å miste pensjonsopptjening.

Livsvarig alderspensjon og AFP

Som medlem i SPK vil du få en god alderspensjon når du pensjonerer deg.

Alderspensjon fra SPK kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden og varer livet ut.

Les mer om alderspensjon her

Les mer om AFP for ditt årskull her

Uførepensjon

Uførepensjon i SPK sikrer deg økonomisk trygghet dersom du blir mer enn 20 prosent arbeidsufør - uavhengig av årsak. I den tiden du mottar uførepensjon, fortsetter opptjeningen til alderspensjon og etterlattepensjon

Les mer om uførepensjon

Etterlattepensjon – økonomisk trygghet for dine nærmeste

Din ektefelle, partner eller barn kan ha rett til etterlattepensjon. Merk at samboere ikke har rett til etterlattepensjon.

Ektefellepensjon

Ektefellepensjonen skal dekke noe av inntektstapet din ektefelle får hvis du skulle falle fra. Ektefellepensjon varer livet ut, og pensjonen utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.

Barnepensjon

Barnepensjonen skal bidra til trygge og forutsigbare økonomiske rammer hvis du dør før barna fyller 20 år. Barnepensjonen utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. 

Les mer om etterlattepensjon

Syk eller skadet?

Gruppelivsforsikring

Alle som er omfattet av Hovedtariffavtalen (HTA) i staten har gruppelivsforsikring i SPK. Gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til dine etterlatte dersom du dør mens du er i lønnet arbeid. 

Les mer om gruppelivsforsikring

Yrkesskadeforsikring

Alle som er omfattet av HTA i staten har yrkesskadeforsikring i SPK.  Yrkesskadeforsikring gir deg lovfestet rett på erstatning ved yrkesskade eller yrkessykdom. 

Les mer om yrkesskadeforsikring

Ut i permisjon eller bytte jobb?

Selv om du er i permisjon, kan du tjene opp pensjonsrettigheter. Dette er fordi staten og organisasjonene har inngått en egen permisjonsavtale. 

Les mer om permisjonsavtalen her

Dersom du skifter arbeidsgiver innenfor virksomheter som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overføringsavtale som sikrer at du får med opptjeningstid fra de ulike tjenestepensjonsordningene når pensjonen skal beregnes. 

Les mer om overføringsavtalen her

Informasjonskapsler og personvern