Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet behandler klager fra pasienter som har fått avslag på dekning av utgifter. Vi er sekretariat for nemnda. Førsteinstans er de regionale helseforetakene.

Klagesakene gjelder dekning av utgifter til behandling i utlandet dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behandlingstilbud i Norge.

Nemndas vedtak er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er det nemndmøte?

Oversikt over kommende nemndmøter
21. mai
10. september
19. november

Medlemmer av Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda er en uavhengig nemnd med fem medlemmer. Nemndmedlemmene har kompetanse innen medisin og jus. Ett av medlemmene, og dennes vararepresentant, er foreslått av brukerorganisasjonene.

Faste medlemmer

  • Leder: tingrettsdommer Kari Lunde, Oslo tingrett
  • Onkolog: Henriette Magelssen, Oslo universitetssykehus
  • Ortoped: Jonas Fevang, Haukeland universitetssjukehus
  • Indremedisin: Rolf Jorde, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Legmedlem: John Berg-Jensen

Varamedlemmer

  • Leder: tingrettsdommer Nini Ring, Oslo tingrett
  • Ortoped: Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs hospital
  • Radiolog: Anne Taule, Haukeland universitetssjukehus
  • Legmedlem: Lise Connelly

 

Informasjonskapsler og personvern