Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet behandler klager på vedtak fra de regionale helseforetakene som gjelder helt eller delvis avslag på dekning av utgifter. 

Bilde fra et digitalt nemndmøte. Foto: Cecilie Bannow.

Klagesakene gjelder krav om å få dekket utgifter til behandling i utlandet dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behandlingstilbud i Norge.

Klage på vedtak må sendes til det regionale helseforetaket innen fire uker etter at du mottok det. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sendes klagesaken til klagenemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering. Sekretariatet utreder og forbereder saken for nemnda.

Vedtak fra Klagenemnda for behandling i utlandet er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Informasjon om hvordan vi behandler klager på vedtak som gjelder behandling i utlandet

Når er neste nemndmøte?

Planlagte nemndmøter 2022

 • 14. september
 • 23. eller 30. november

Medlemmer av Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda er en uavhengig nemnd med fem medlemmer. Nemndmedlemmene har kompetanse innen medisin og jus. Ett av medlemmene, og dennes vararepresentant, er foreslått av brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner nemndmedlemmene.

Faste medlemmer

 • Leder: tingrettsdommer Kari Lunde, Oslo tingrett
 • Onkolog: Henriette Magelssen, Oslo universitetssykehus
 • Ortoped: Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs hospital
 • Indremedisin: Rolf Jorde, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Brukerrepresentant: Monica Myhre, Cerebral Parese-foreningen, Kristiansand

Varamedlemmer

 • Leder: tingrettsdommer Nini Ring, Oslo tingrett
 • Onkolog: Oluf Dimitrie Røe, Sykehuset Levanger
 • Ortoped: Radenko Borojevic, Haukeland universitetssjukehus
 • Indremedisin: Ole Kristian H. Furulund, Statens helsetilsyn
 • Brukerrepresentant: Roy Godhei, Cerebral Parese-foreningen, Kristiansand

 

Informasjonskapsler og personvern