Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda for behandling i utlandet behandler klager på vedtak fra de regionale helseforetakene som gjelder helt eller delvis avslag på dekning av utgifter. 

Klagesakene gjelder krav om å få dekket utgifter til behandling i utlandet dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig behandlingstilbud i Norge.

Klage på vedtak må sendes til det regionale helseforetaket innen fire uker etter at du mottok det. Hvis de opprettholder vedtaket sitt, sendes klagesaken til klagenemndas sekretariat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering. Sekretariatet forbereder saken for nemnda.

Vedtak fra Klagenemnda for behandling i utlandet er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er neste nemndmøte?

Nemndmøter avvikles som planlagt.
For å hindre smittespredning, foregår møtene på video.

Kommende nemndmøter i 2020
Torsdag 19. november

Medlemmer av Klagenemnda for behandling i utlandet

Klagenemnda er en uavhengig nemnd med fem medlemmer. Nemndmedlemmene har kompetanse innen medisin og jus. Ett av medlemmene, og dennes vararepresentant, er foreslått av brukerorganisasjonene.

Faste medlemmer

  • Leder: tingrettsdommer Kari Lunde, Oslo tingrett
  • Onkolog: Henriette Magelssen, Oslo universitetssykehus
  • Ortoped: Jonas Fevang, Haukeland universitetssjukehus
  • Indremedisin: Rolf Jorde, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Legmedlem: John Berg-Jensen, Haugesund sjukehus

Varamedlemmer

  • Leder: tingrettsdommer Nini Ring, Oslo tingrett
  • Onkolog: Sigrunn Elvira Sebjørnsen, Haukeland universitetssjukehus
  • Ortoped: Lars Gunnar Johnsen, St. Olavs hospital
  • Indremedisin: Bjørn Gunnar Nedrebø, Haugesund sjukehus
  • Legmedlem: Lise Connelly, Foreningen for muskelsyke

 

Informasjonskapsler og personvern