Preimplantasjonsdiagnostikk-nemnda

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda behandler søknader fra personer som ønsker preimplantasjonsdiagnostikk. Nemnda er ikke et klageorgan, men en førsteinstans.

Søknadene gjelder preimplantasjonsdiagnostikk, pre implantation genetic diagnosis (PGD), for å utelukke alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom.

Nemndas vedtak er endelige, men kan bringes inn for domstolene.

Når er det nemndmøte?

Nemndmøter i 2019
29. januar
2. april
4. juni
27. august
29. oktober

Medlemmer av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) er en uavhengig nemnd åtte medlemmer. Nemnda har kompetanse innen medisinsk genetikk, genetisk veiledning, pediatri, assistert befruktning, gynekologi, transplantasjon, jus og etikk. To av medlemmene er legmedlem. Én representant skal belyse hvordan det er å leve med en alvorlig arvelig sykdom.

Faste medlemmer

 • tingrettsdommer Bente LaForce, Hedmarken tingrett (leder)
 • seksjonsoverlege Andreas Andreassen, Haugesund sjukehus
 • overlege Anne Blomhoff, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus
 • klinikksjef Jon Hausken, Klinikk Hausken
 • seksjonsoverlege Tore G. Abrahamsen, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus
 • professor Erik Christensen, Universitetet i Nordland
 • Vegard Strøm, Norsk forening for cystisk fibrose (legmedlem)
 • John Berg-Jensen, Foreningen for Fragilt X-syndrom (legmedlem)

Varamedlemmer

 • Vara for Bente LaForce: advokat Kari Paulsrud, Oslo 
 • Vara for Andreas Andreassen: lege Ingrid Kristin Torsvik, Bremanger
 • Vara for Anne Blomhoff: overlege Christoffer Jonsrud, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Vara for Jon Hausken: seksjonsoverlege Marit Smaavik Johansen, Oslo universitetssykehus
 • Vara for Tore G. Abrahamsen: overlege Katrin U. Lundin, Oslo universitetssykehus
 • Vara for Erik Christensen: fungerende direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØk
 • Vara for Vegard Strøm: Lise Connelly, Foreningen for muskelsyke
 • Vara for John Berg-Jensen: Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 

Informasjonskapsler og personvern