Vi behandlet rekordmange saker i første kvartal

Antall saker som er til behandling eller venter på behandling er på vei ned, og gjennomsnittsalderen for sakene som ikke er ferdig behandlet er redusert.

Tre smilende personer foran en tavle. Foto: Cecilie Bannow

Vi mottok 1167 saker og behandlet 1253 saker i første kvartal. Det er det høyeste antall ferdigbehandlede saker i et kvartal siden opprettelsen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten!

Ved månedsskiftet hadde vi totalt 5590 klagesaker, det vil saker si som var under behandling eller ventet på behandling. Det er det laveste totalantall klagesaker siden august 2018. 

– De gode resultatene skyldes først og fremst en fantastisk innsats fra alle våre ansatte. Til tross for at vi er midt i en pandemi og de fleste jobber hjemmefra, når vi målene vi har satt oss. Neste viktige milepæl er å komme under 5500 saker totalt, og det målet når vi snart, sier direktør Rose-Marie Christiansen.

Rose-Marie ChristiansenRose-Marie Christiansen, direktør i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Antall klagesaker mottatt og behandlet i første kvartal

Fagområde Antall nye saker mottatt Antall saker behandlet
Pasientskadenemnda 574 731
Helfo 520 447
Statens helsepersonellnemnd 47 37
Klagenmenda for behandling i utlandet 3 3
Andre klagesaker 23 35


Utviklingen i antall klagesaker fra 1. januar 2018 og hittil i år

Graf med utviklingen i antall klagesaker totalt
Grafen viser antall klagesaker totalt, både saker som er under behandling og saker som venter på behandling. Tallene er ved årsslutt og etter første kvartal alle år.

Økt inngang av klagesaker fra Helfo

Antall klagesaker fra Helfo økte med 113 prosent i første kvartal. Vi har behandlet 23 prosent flere saker enn på samme tid i fjor, men den høye saksinngangen gjør at vi ikke får redusert antall saker som venter på behandling.

De fleste klagesakene som kom inn i første kvartal fra Helfo gjelder legemidler. Mange av disse gjelder legemiddel mot skabb.

På de andre helserettsområdene behandler vi omtrent like mange saker som vi får inn.

Februar var beste måned i Pasientskadenemndas historie

Hittil i år har saksavviklingen i Pasientskadenemnda økt med 23 prosent, og vi har avviklet mange av våre eldste saker. Antall saker til behandling mottatt i 2018 eller tidligere er redusert med 350 saker.

I februar behandlet vi det høyeste antall klagesaker på en måned siden Pasientskadenemnda ble opprettet i 2003. Aldri før har det blitt behandlet flere pasientskadesaker! 

Det er spesielt tre grunner til at saksavviklingen øker på pasientskadeområdet:

  1. Vi har ansatt flere saksbehandlere.
  2. Vi har gjennomført flere nemndmøter.
  3. Vi har fått forenklet delegasjonsfullmakten fra Pasientskadenemnda.

Delegasjonsfullmakt betyr at Pasientskadenemnda har delegert myndighet til oss, slik at vi kan fatte vedtak i enkelte saker. Det er alltid minst to personer som vurderer klagesakene.

Antall stevninger øker når vi behandler flere saker

Siden vi behandler flere klagesaker på pasientskadeområdet, øker også antall stevninger. I første kvartal mottok vi 86 prosent flere stevninger sammenlignet med samme periode i fjor. 11 av stevningene gjelder erstatningskrav etter mulige skader knyttet til Pandemrix-vaksinen.

Vi har fortsatt lang saksbehandlingstid på noen saksområder

Det er fortsatt lang saksbehandlingstid på pasientskadeområdet og i klagesaker fra Helfo. Dette er de fagområdene vi mottar flest saker.

– Det er dessverre noen som må vente lenge på vedtak fra oss. Tallene fra første kvartal viser at vi er på riktig vei mot målet om redusert saksbehandlingstid, sier Christiansen.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern