Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har anmeldt en fysioterapeut for dokumentforfalskning og bedrageri

Fysioterapeuten har sendt falsk dokumentasjon og oppgitt feil informasjon i forbindelse med vår saksbehandling av over 30 klagesaker fra Helfo.

Politi i uniform. Foto: Sandnes1970 for Mostphotos

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten har anmeldt daglig leder for et behandlingssted i Spania som tilbyr fysioterapibehandling. Daglig leder er bosatt i Norge og har norsk autorisasjon som fysioterapeut. Anmeldelsen gjelder både dokumentforfalskning og bedrageri.

Hvorfor er fysioterapeuten anmeldt?

Vi er klageinstans for Helfo i saker som gjelder refusjon av behandlingsutgifter til pasient, vedtak fattet etter folketrygdloven kapittel 5. For å få stønad via folketrygden til fysioterapibehandling i et annet EØS-land, må behandler ha offentlig godkjent autorisasjon og ha lov til å praktisere i landet.

I forbindelse med vår klagesaksbehandling har fysioterapeuten blant annet sendt oss et brev fra en som utgir seg for å være partner i et anerkjent advokatfirma i Spania. Ifølge advokatfirmaet er personen som har signert brevet ikke ansatt hos dem.

Fysioterapeuten har også sendt oss et dokument som skal vise registrering av behandlingsstedet i det spanske, nasjonale registeret REGCESS. Ved nærmere undersøkelser og informasjon vi har fått via Internal Market Information System (IMI-systemet), viser det seg at registreringen gjelder et annet behandlingssted i en annen region. Etter spansk lov må behandlingstedet være registrert i REGCESS for å lovlig kunne tilby helsetjenester fra registrert adresse.

Vi har i tillegg avdekket at det er meldt inn feil informasjon både om antall behandlinger og om hvem som har utført pasientbehandlingen. Det er meldt inn flere behandlinger enn det er medisinsk behov for, og den som faktisk har utført behandlingen er ikke autorisert. Daglig leder er oppført som behandler selv når vedkommende ikke kan ha vært fysisk til stede.

Pasientene slipper å betale tilbake stønaden fra Helfo

Når et behandlingssted ikke har lov til å praktisere i landet der helsehjelpen er mottatt, har ikke pasientene rett på å få refundert behandlingsutgiftene sine fra Helfo.

Det spanske firmaet, med norsk daglig leder, er oppført som behandlingssted i over 30 klagesaker hos oss. Siden pasientene i disse sakene ikke kan klandres for at behandlingsstedet har praktisert ulovlig, har vi valgt å ikke omgjøre vedtakene fra Helfo. Det betyr at pasientene som har fått refundert utgiftene fra Helfo, selv om det er i strid med regelverket, slipper å betale dette tilbake.

Helfo har fortsatt mange saker til behandling som gjelder samme fysioterapeut og behandlingsted.

Hvis du skal til fysioterapibehandling i et annet EØS-land, er det ditt ansvar å sjekke om behandleren har gyldig offentlig autorisasjon og adgang til å praktisere i det aktuelle landet!

For ytterligere informasjon om anmeldelsen, ta kontakt med Oslo politidistrikt.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern