Jula vil avhenge av kjerringa

Det er ikke til å stikke under en stol at etableringen av Helseklage, og beslutningen om at den nye organisasjonen skulle etableres i Bergen, kom som julaften på kjerringa også for Pasientskadenemnda. Det avhenger da av type kjerring hvordan jula blir…

Fem personer sitter rundt et bord i et nemndmøte. På bordet er det PC-er og papirer.

Tekst: Sissel Endresen, nemndleder Pasientskadenemnda

Nemnda som sådan var ikke involvert i arbeidet med etablering av en ny organisasjon. Tiden fra mai 2015, da beslutningen ble tatt, og hele 2016, har imidlertid vært preget av prosessen.

Flyttevedtaket førte til underbemanning

I og med flyttevedtaket, søkte medarbeidere i sekretariatet naturlig nok annet arbeid, med underbemanning i sekretariatet som resultat. Planlagte nemndmøter har måttet utsettes. Det har skapt bekymring i nemnda, særlig med tanke på ytterligere økt saksbehandlingstid. Det har heller ikke vært til å unngå at nemnda har merket en stigende uro i organisasjonen.

Styrken i organisasjonen som sådan, særlig i sekretariatet, men også ved nemndstrukturen, ble satt på prøve i dette endringsarbeidet. Jeg våger å påstå at organisasjonen besto prøven.

Imponerende innsats fra sekretariatet

Arbeidsformen for nemnda er å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag og å etablere en ensartet praksis i likeartete saker. Forut for sammenslåings- og flyttevedtaket var det på gang en rekke prosjekter for fast nemnd knyttet til avklaring av nemndpraksis.

Jeg nevner arbeid med utmåling av erstatning til skadete barn, foreldelsespørsmål, kreftsaker og da særlig spørsmål knyttet til prognosetap. Samtidig var det kommet et betydelig antall klager i vaksinesakene, hvor det var på gang et betydelig utredningsarbeid.

Usikkerheten som følge av organisasjonsendringen kunne ha resultert i at dette arbeidet ble skadelidende. Det er imidlertid et faktum at dette arbeidet i det alt vesentlige er sluttført. Dette er et resultat av en imponerende innsats fra saksbehandlerstaben og fagavdelingen, i form av problemnotat, utredninger mv., som har fått sin behandling i fast nemnd. Etter Høyesterettsavgjørelsen i vaksinesaken høsten 2015, har det skjedd ytterligere gjennomgang og avklaring av praksis i fast nemnd i løpet av 2016.

Nemndas saksfelt er dynamisk

Det saksfeltet vi arbeider med er dynamisk. Ny medisinsk viten får betydning for nemndspraksis, og nemnda har behov for med jevne mellomrom å vurdere egen praksis med et kritisk blikk på oppleste og vedtatte sannheter.

Nytt tema under lupen er forståelsen av infeksjonsbestemmelsen, et arbeid som ble satt i gang høsten 2016, blant annet gjennom drøftelser på fagdagen i november. Dagen var godt planlagt og gjennomført – et nødvendig faglig påfyll for nemndsmedlemmene.

Første møter med tre-nemd

Høsten 2015 kom det også endringer i pasientskadeloven, blant annet etableringen av tre-nemnd, som representerer en endret sammensetning av nemnda for en stor gruppe saker.

Ved siden av arbeidet med utfordrende faglige problemstillinger, innebar de organisasjonsmessige endringene gjennomføring av dette tre-nemndsystemet. Det er lagt ned et betydelig arbeid i den forbindelse. Det er nybrottsarbeid, og de første møtene i tre-nemnd kom i stand i løpet av våren 2016.

Det tar tid å bygge faglig kompetanse

En stor gruppe nye saksbehandlere er i full virksomhet i Bergen, og får rettledning av ansatte i Oslo. Det lover bra for en ny organisasjon. Vi må likevel ta inn over oss at det tar tid å bygge faglig kompetanse slik den som preget arbeidet i Oslo.

Vi har grunn til å være stolte av den samlede arbeidsinnsatsen i denne overgangsfasen. Tross omstilling og usikkerhet om egen fremtidig arbeidssituasjon, har fagstab og saksbehandlere jobbet målbevisst og med høy faglig treffsikkerhet. Det står det respekt av.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern